Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Суддівські практикуми

В сучасних умовах розвитку України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави, коли розвиваються нові економічні стосунки в суспільстві, а найвищою соціальною цінністю визнаються людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека, особливого значення набуває належне функціонування демократичної правової системи, надійність гарантій прав і свобод людини, беззастережне їх дотримання. Особлива відповідальність покладається на юристів країни, які мають забезпечувати правовий порядок, дотримання усіма юридичними особами Конституції та законів України, захищати права і свободи людини. Величезної ваги набуває підготовка юридичних кадрів на сучасних засадах, з застосуванням нових навчальних технологій, набуття студентами не тільки глибоких теоретичних знань, а й практичних навичок, вміння кваліфіковано застосовувати право у вирішенні конкретних виробничих задач, складних життєвих ситуацій, відстоюванні прав і законних інтересів громадян на всіх рівнях.
 

 

Відеорозповідь про суддівські практикуми

Формат: FLV (On2 VP6)*, якість: HQ**, тривалість: ~2:40 хв.


 

 

 


 

Студенти, які навчаються в юридичних вищих навчальних закладах повинні оволодівати професійними знаннями безпосередньо на практиці, вивчати і використовувати практичний досвід юристів, постійно безпосередньо спостерігати і аналізувати практичну діяльність юристів, а в певних межах, дозволених чинним законодавством, практикувати під керівництвом кваліфікованих юристів або набувати практичні навички у спеціально відтворених умовах.

В межах розробленої Академією адвокатури України Концепції підготовки юридичних кадрів, яка передбачає максимальне наближення навчання до практики через впровадження Програми спеціальної професійної підготовки, діють суддівські практикуми, що значно збагачує запропоновані Академією нові методи активної підготовки юристів, зокрема, зорієнтованих на правозахисну адвокатську діяльність.

Найбільші складнощі в практичній юридичній діяльності викликають тлумачення норм права, їх правильне застосування, точне дотримання встановлених процедур, використання правової термінології, складання правових документів, надання правових консультацій, прийняття правових рішень.

Навчальні плани юридичних вищих навчальних закладів передбачають певний набір дисциплін, котрі повинні вивчити студенти за весь курс навчання, проходження навчальної практики в держадміністрації, прокуратурі, суді та переддипломну практику. Це, на думку розробників обов'язкових базових програм, дозволить належним чином підготувати майбутніх фахівців до самостійної роботи в галузі права. Однак реалізувати таку навчальну програму в повному обсязі й на високому професійному рівні досить складно, а в деяких випадках й неможливо, оскільки:

  • відведеного на правові дисципліни часу фактично не вистачає для вивчення значної їх кількості, опанування великого масиву вітчизняного законодавства, нових галузей права в обсязі, необхідному для діяльності юриста широкого профілю;
  • через значну кількість юридичних вузів суттєво ускладнюється можливість проходження студентами практики на базі судових і прокурорських органів, декотрі організації, де студенти мають проходити практику, вводять обмеження для більшості навчальних закладів;
  • навчальний процес, зорієнтований, в основному, на теоретичне навчання, відірваний від повсякденної практики, не досягає поставленої мети.

Отриманий Академією адвокатури України досвід поєднання традиційних форм юридичної освіти з ігровими методами навчання і проходженням студентами п'ятирічної програми Спеціальної професійної підготовки, свідчить про ефективність такого способу набуття юридичних знань. Студенти з першого курсу майже щоденно спілкуються з адвокатами під час виконання ними своїх професійних функцій, що сприяє глибокому розумінню цієї діяльності, безпосередньому баченню майбутньої професії і вихованню поваги до неї, виробленню практичних навичок і поступовому формуванню кваліфікованого фахівця. З метою поглиблення практичної підготовки студентів у Програму спеціальної професійної підготовки було введено суддівські практикуми, які призначені вирішувати наступні завдання:

  • отримання фахових знань шляхом спостереження за здійсненням юридичної діяльності,
  • сприяння ширшій обізнаності з особливостями здійснення суддівської професії та виконанням професійних повноважень прокурором і адвокатом,
  • безпосереднє, "зсередини", ознайомлення з розглядом справ в суді, звикання до судової процедури, в межах якої доводиться працювати юристу,
  • поглиблення практичних правових знань,
  • вироблення навичок публічного спілкування, правового аналізу, роботи з людьми,
  • опанування майстерності складання правових документів і прийняття правових рішень.

Цей новий, раніше не застосовуваний вид практичної підготовки студентів до майбутньої професії, передбачає їх роботу в невеликих групах, кількістю 3-5 чоловік під керівництвом судді за відповідною робочою програмою. Програма суддівських практикумів спрямована на послідовне системне опанування студентами практичними навичками з відправлення судочинства, застосування матеріального і процесуального права при вирішенні цивільних і кримінальних справ, ознайомлення з особливостями підготовки і розгляду справ, з порядком виконання судових рішень.

Група студентів слухає справу, що розглядається суддею – керівником цієї групи; студенти аналізують обставини справи, обговорюють між собою правові питання, дотримання учасниками процесу процедури судового розгляду, формулюють питання, які має вирішити суддя, виробляють правову позицію адвоката і обґрунтовують її, складають правові документи, пишуть проект вироку або рішення, інші процесуальні документи. Ця самостійна робота студентів порівнюється ними з діями учасників процесу, зроблені висновки обговорюються поміж студентами групи і викладаються керівникові, котрий коментує усі правові, процесуальні, етичні та інші питання, що стосуються розглянутої справи, пояснює, чому було прийняте конкретне рішення, пропонує проаналізувати правові документи (наприклад, вирок), укладені студентами і суддею. Суддя – керівник групи може давати студентам окремі завдання з конкретної справи, рекомендувати ознайомитися з спеціальною літературою, нормативними документами, що стосуються конкретної справи, яка розглядатиметься суддею.

Термін суддівських практикумів – один навчальний семестр на третьому чи четвертому курсі для студентів, які мають за період, що передує проходженню суддівських практикумів, лише оцінки "добре" і "відмінно", і які не навчалися в юридичних клініках і адвокатських школах.

Студенти розподіляються на суддівські практикуми проректором зі спеціальної професфної підготовки з урахуванням спеціалізації, за якою навчається студент. Студент, котрий відвідує суддівські практикуми, обов'язково веде щоденник встановленої форми, який візується керівником і пред'являється комісії перед захистом пройденої програми суддівських практикумів. На час, коли слухається справа, студент може звільнятися проректором з спеціальної професійної підготовки від окремих занять з наступним їх відпрацюванням.

Якщо студент допускає пропуски без поважних причин суддівських практикумів, він звільняється від їх подальшого проходження.

Після закінчення суддівських практикумів студенти захищають на кафедрі адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики їх проходження в порядку, передбаченому для студентів, що відвідують юридичні клініки й адвокатські школи.

 


 

* Для відтворення відео у вашому браузері має бути встановлена надбудова Adobe Flash Player.

** Для комфортного перегляду бажано мати високошвидкісне підключення до Інтернету