Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Освітня програма

Освітня програма доктора філософії в галузі права зі спеціальності 081 Право

Код та найменування спеціальності: 081 Право

Рівень вищої освіти: третій освітній (освітньо-науковий) рівень, перший науковий ступінь

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання: повна вища освіта (диплом магістра або спеціаліста)

Форма навчання: денна, заочна

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи та строк навчання: 36 кредитів ЄКТС, 4 роки навчання

Навчальний план затверджено Вченою радою Академії адвокатури України 21 квітня 2016 року, протокол № 6

 


 

1. Цикл загальної підготовки

1.1. Дисципліни, що забезпечують оволодіння загальнонауковими компетентностями

Філософія науки

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

 • здатність виявляти і зіставити ключові феномени у розвитку гносеології і методології та інтерпретувати їх на рівні прикладного дослідження;
 • здатність до роботи з категоріальним апаратом філософії та методології науки як з дослідницьким інструментом у конкретному науковому (правничому) дослідженні;
 • здатність до синтезу знань та розширення предметних полів досліджень у процесах розв’язання дослідницьких завдань на єдиній методологічній платформі.

Очікувані програмні результати навчання (Learning outcomes):

 • знати основні концепції класичної та сучасної епістемології, філософські проблеми науки, методологічні школи та підходи;
 • класифікувати структуру, функції, рівні та методологію наукового пізнання, розрізняти і визначати емпіричні та теоретичні аспекти науки;
 • пояснювати закономірності розвитку науки як специфічної форми пізнання, духовного життя та соціального інституту;
 • оцінювати тенденції змін наукової картини світу, філософських основ сучасного наукового знання.
Світоглядні та етичні засади наукових (правничих) досліджень

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

 • здатність осмислювати світоглядний зміст і ціннісні виміри науки та будувати власне наукове дослідження на гуманістичних засадах та принципах компаративного праворозуміння;
 • здатність рішуче протидіяти конформізму в науковому співтоваристві, пропагандистській псевдонауковій активності, академічному плагіату, іншим порушенням Етичного кодексу ученого України (2009).

Очікувані програмні результати навчання (Learning outcomes):

 • знати й описувати основні етапи історичного розвитку світогляду та етики, їх типологію;
 • розуміти сутність, значення, класифікувати структуру та функції світогляду та етики;
 • встановлювати зв’язок світогляду та етики з сутністю, закономірностями розвитку та методологією сучасної юридичної науки;
 • оцінювати та передбачати світоглядні проблеми і етичні наслідки наукової діяльності;
 • обґрунтовувати та відстоювати світоглядні й етичні пріоритети у наукових дослідженнях.

1.2. Дисципліни, що забезпечують набуття універсальних навичок дослідника

Основи наукометрії

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач

 • здатність використовувати поняття та технології сучасної наукометрії у науковій діяльності;
 • здатність ефективно просувати власні ідеї і результати досліджень у національному та міжнародному науковому середовищі.

Очікувані програмні результати навчання (Learning outcomes)

 • описувати і співставляти основні поняття та інструменти сучасної наукометрії;
 • застосовувати наукометричні техніки при зборі та аналізі наукових даних, а також при оприлюдненні результатів власних досліджень;
 • оцінювати достовірність і вагомість наукових джерел та оприлюднених наукових даних за допомогою імпакт-факторів, індексів Гірша та ін.
Застосування ІТ в правовому дослідженні

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

 • здатність працювати зі спеціалізованими  інформаційно-пошуковими системами, системами обробки даних, бібліографічними та наукометричними інструментами;
 • здатність ефективно, наочно і переконливо презентувати власні ідеї і результати досліджень у національному та міжнародному науковому середовищі.

Очікувані програмні результати навчання (Learning outcomes):

 • застосувати сучасні інформаційні технології для пошуку, обробки та організації наукової інформації, нормативного матеріалу, прецедентного права;
 • упорядковувати й аналізувати результати емпіричних досліджень, значні за обсягом масиви статистичних даних;
 • ілюструвати, презентувати, розповсюджувати підсумки власних наукових досліджень.
Науковий стиль української мови. Вимоги до наукових публікацій різних жанрів

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

 • здатність до застосування принципів і технологій підготовки доповідей, тез, статей, посібників, монографій;
 • володіння основами послідовності та аргументованості наукового твору, формування висновків до нього;
 • володіння фаховою лексикою та науковим стилем викладу результатів досліджень.

Очікувані програмні результати навчання (Learning outcomes):

 • розробляти план-проспекти наукових творів різних жанрів – статей, брошур, підручників, монографій;
 • застосовувати усталені правила і стандарти при підготовці статей, тез і анотацій;
 • продемонструвати володіння фаховою лексикою та науковим стилем викладу.
Принципи реалізації наукових проектів

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

 • знання основних теоретичних та нормативно-методичні положень з основ управління науковими проектами;
 • вміння аналізувати інформацію про дослідницькі програми і ґранти, навички підготовки та подання проектних заявок до фінансованих наукових програм;
 • здатність планувати діяльність в межах конкретного наукового проекту та визначати критерії його ефективності;
 • здатність доводити фундаментальні наукові результати до рівня прикладних наукових розробок і науково обґрунтованих пропозицій щодо вдосконалення законодавства;
 • здатність проектувати, створювати оригінальні наукові та прикладні моделі вдосконалення правового регулювання і правозастосування.

Очікувані програмні результати навчання (Learning outcomes):

 • системно описати науковий проект із використанням результатів наукового дослідження за темою дисертації;
 • визначити критерії його прогнозованої ефективності;
 • проектувати етапи, визначати логіку і послідовність реалізації наукового проекту;
 • організовувати командну роботу, розподіляти обов’язки, узагальнювати результати спільних досліджень;
 • створювати та рекомендувати удосконалені редакції законодавчого (нормативного) акту.
Методика викладання правових дисциплін у вищій школі

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

 • здатність працювати зі студентською групою в умовах зростання гетерогенності студентської молоді, урізноманітнення мотивації до засвоєння професійних знань;
 • здатність розрізняти й аналізувати психологічні особливостей роботи викладача вищого навчального закладу, визначати можливості професійного самовдосконалення;
 • здатність до корекції шляхів вирішення типових викладацьких завдань, комунікативних зв’язків з аудиторією.

Очікувані програмні результати навчання (Learning outcomes):

 • відтворювати методи та прийоми сучасної педагогічної майстерності;
 • продемонструвати базову готовність на основі загальних знань з педагогіки та психології вищої школи до участі у практиці проведення занять у ролі викладача;
 • творчо інтерпретувати форми і способи викладання навчальних дисциплін.

1.3. Дисципліни, що забезпечують набуття мовних компетентностей

Іноземна (англійська) мова. Техніка професійного писемного мовлення

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

 • здатність до розуміння широкого спектру складних і довгих текстів із розпізнаванням прихованих значень;
 • здатність висловлюватись вільно і безпосередньо, без особливих труднощів з підбором слів і виразів;
 • здатність використовувати мову гнучко та ефективно для соціальної, наукової і професійної діяльності;
 • здатність створювати чіткий, добре структурований, детальний текст на складні теми професійного спрямування, демонструючи володіння організаційними моделями, засобами зв’язку та об’єднанням елементів тексту.

Очікувані програмні результати навчання (Learning outcomes):

 • демонструвати відповідність вимогам рівня C1 («Прогресивний») Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
Іноземна (англійська) мова. Практична дискурсологія

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

 • здатність до взаємодії у науковому колективі та навички роботи у групі;
 • здатність виступати з доповідями і презентаціями, ставити / відповідати на поставлені запитання – усно та письмово, вести дискусію, доводити свою позицію за допомогою логічного ланцюжка висловлювань, підкріплених прикладами;
 • здатність до ефективного функціонування в академічному та професійному середовищі: участь міжнародних наукових заходах, дослідницьких проектах, ведення переговорів, листування, складання ділових документів.

Очікувані програмні результати навчання (Learning outcomes):

 • визначити і класифікувати головні категорії та типи інтеракцій дискурсу;
 • розуміти та надавати інформацію у відповідності до специфічної письмової та усної професійної мови;
 • застосовувати знання мови у професійній науковій діяльності, користуватися релевантними мовними одиницями, сучасною мовознавчою та юридичною термінологією;
 • здійснювати мовленнєву діяльність, зумовлену комунікативною метою в академічному середовищі.

2. Цикл професійної підготовки

2.1. Нормативні навчальні дисципліни

Прецедентне право Європейського суду з прав людини з напряму дослідження

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

 • здатність інтерпретувати рішення ЄСПЛ у контексті предметної галузі дослідження;
 • здатність співвідносити ratio decidendi з нормами національного права;
 • здатність проводити юридичне дослідження у контексті європейських правових стандартів.

Очікувані програмні результати навчання (Learning outcomes):

 • знати, знаходити і вільно орієнтуватись у ключових (пілотних) рішеннях ЄСПЛ, що пов’язані з напрямом дослідження, та використовувати у контексті власного дослідження;
 • аналізувати і виявляти у рішеннях ЄСПЛ ratio decidendi та співвідносити з проблематикою предметної галузі;
 • інтегрувати аналіз прецедентного права ЄСПЛ з дослідженням у предметній галузі;
 • рекомендувати шляхи імплементації правових стандартів, встановлених ЄСПЛ, у національне законодавство та практику правозастосування.

2.2. Вибіркові навчальні дисципліни

Сучасні концепції кримінального права і кримінології

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

 • здатність розв’язувати комплексні теоретичні проблеми в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права;
 • здатність глибоко переосмислювати наявні концепції у предметній галузі дослідження;
 • здатність генерувати нові цілісні знання у предметній галузі дисертаційного дослідження;
 • здатність критично оцінювати сучасний стан розвитку законодавства та професійної практики та формулювати дієві пропозиції щодо їх вдосконалення.

Очікувані програмні результати навчання (Learning outcomes):

 • оцінювати сучасний стан наукових доробок у галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, виокремлювати нагальні проблеми;
 • порівнювати, дискутувати, піддавати критичному аналізу концепції, теорії, погляди у сучасній доктрині з напряму дослідження, робити самостійні висновки;
 • генерувати оригінальні ідеї у предметній галузі; аргументувати їх і трансформувати їх у положення, що виноситимуться на захист; планувати подальші розвідки з тематики дисертаційного дослідження.
Сучасні проблеми кримінального процесу і криміналістики

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

 • здатність розв’язувати комплексні теоретичні проблеми в галузі кримінального процесуального права, криміналістики, ОРД, використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві та провадження експертних досліджень;
 • здатність глибоко переосмислювати наявні концепції у предметній галузі дослідження;
 • здатність синтезувати нові ідеї і робити науковий внесок у доктрину кримінального процесу, криміналістики, теорію доказів;
 • здатність критично оцінювати сучасний стан розвитку законодавства та професійної практики та формулювати дієві пропозиції щодо їх вдосконалення.

Очікувані програмні результати навчання (Learning outcomes):

 • оцінювати сучасний стан наукових доробок у галузі кримінального процесу, криміналістики, ОРД, використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві та провадження експертних досліджень, виокремлювати нагальні проблеми;
 • порівнювати, дискутувати, піддавати критичному аналізу концепції, теорії, погляди у сучасній доктрині з напряму дослідження, робити самостійні висновки;
 • генерувати оригінальні ідеї у предметній галузі; аргументувати їх і трансформувати їх у положення, що виноситимуться на захист; планувати подальші розвідки з тематики дисертаційного дослідження.
Сучасні парадигми судової влади, прокуратури й адвокатури

Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

 • здатність розв’язувати комплексні теоретичні проблеми у сфері організації та функціонування судової влади, прокуратури, адвокатури;
 • здатність інтерпретувати і переосмислювати відомі парадигми судової влади, прокуратури й адвокатури;
 • здатність генерувати нові цілісні знання з предмету дисертаційного дослідження;
 • здатність критично оцінювати сучасний стан розвитку законодавства та професійної практики та формулювати дієві пропозиції щодо їх вдосконалення.

Очікувані програмні результати навчання (Learning outcomes):

 • оцінювати сучасний стан наукових доробок у сфері організації та функціонування судової влади, прокуратури, адвокатури, виокремлювати нагальні проблеми;
 • порівнювати, дискутувати, піддавати критичному аналізу концепції, теорії, погляди у сучасній доктрині з напряму дослідження, робити самостійні висновки;
 • генерувати оригінальні ідеї у предметній галузі; аргументувати їх і трансформувати їх у положення, що виноситимуться на захист; планувати подальші розвідки з тематики дисертаційного дослідження.