Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Аспірантура

Академія адвокатури здійснює підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 Право

N
B

З 2016 року відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261. Також повідомляємо, що підготовка Академією аспірантів, що започаткована до 2016 року, продовжується в межах передбаченого строку підготовки відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309.

Конкурсний набір до аспірантури на 2018–2019 н/р

Академія адвокатури України оголошує конкурсний набір на 2018-2019 н/р до аспірантури для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 Право.

Форми навчання: денна, заочна

Спеціалізації:

  • 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;
  • 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно-розшукова діяльність;
  • 12.00.10 – Судоустрій, прокуратура та адвокатура.

Нагадуємо: в Академії діє спеціалізована вчена рада для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.08, 12.00.09.

Прийом документів – з 03 вересня до 31 жовтня 2018 року. Навчання платне – докладніше.

Вступні випробування – співбесіда, іспит із спеціальності та іспит з іноземної мови – з 01 листопада по 23 листопада 2018 року.

Конкурсне зарахування до аспірантури – з 01 грудня 2018 року.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27.

Телефони для довідок: (044) 246-5787, (044) 246-5788. E-mail: referent@aau.edu.ua

 


Мета відкриття аспірантури

Головна мета відкриття аспірантури в Академії адвокатури полягає у підготовці, підвищенні кваліфікації та перепідготовці фахівців з правознавства найвищої кваліфікації як для Академії адвокатури України, так і для інших юридичних вищих навчальних закладів, адвокатських об’єднань, юридичних фірм, іноземних представництв тощо; забезпеченні безперервності їх професійної освіти; створенні максимально сприятливих умов для здобуття спеціальної освіти на рівні державних і світових стандартів; розвитку природних позитивних нахилів, творчого мислення, здібностей і обдарувань особи; формуванні громадянської позиції, почуття справедливості, власної гідності, відповідальності за свої дії; проведенні наукових досліджень; розробці, апробації та впровадженні нових навчальних технологій; здійсненні просвітницької діяльності.

Відкриття аспірантури з відривом (і без відриву) від виробництва є основою підготовки спеціалістів, науково-педагогічних і наукових кадрів вищої кваліфікації у зв’язку з тим, що Академія адвокатури є закладом, який готує юристів, зорієнтованих на захист прав і свобод людини, міжнародний захист інтересів держави, відкриття аспірантури буде сприяти розвитку, поглибленню знань спеціалістів у галузі права в Україні в цілому.

Наша форма підготовки фахівців-правників певною мірою сприяє подоланню суттєвих прогалин на ринку праці у забезпеченні кадрами вищої кваліфікації, в т.ч. сприяє вирішенню проблем, що накопичились в правоохоронних органах та адвокатурі, стосовно належного забезпечення їх кадрового потенціалу.

 

Наявність наукової школи з даних наукових напрямків

Керівництво аспірантами здійснюють відомі в Україні та поза її межами вчені, доктори наук, професори, зокрема:

Варфоломеєва Тетяна Вікторівна – доктор юридичних наук, завідуюча кафедрою, ректор Академії адвокатури України, адвокат, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України. Голова редколегії журналу «Часопис Академії адвокатури України», член редакційної колегії «Вісника Академії адвокатури України». Автор понад 150 наукових робіт, зокрема: «Производные вещественные доказательства» (1980); «Криминалистика и профессиональная деятельность защитника» (1987); «Защита в уголовном судопроизводстве» (1998); «Жертвы репрессий» (1993); «Історія адвокатури України» (2002); Науково-практичний коментар до Закону України «Про адвокатуру» (2003); Юридичні терміни. Тлумачний словник (2003); Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар (2004); Правознавство. Навчальний посібник (2004); «Експертизи у судовій практиці» (2004) та ін.

Гора Ірина Віталіївна – доктор юридичних наук, професор. Закінчила у 1982 р. факультет підготовки експертів Волгоградської Вищої слідчої школи МВС СРСР. Досвід експертної роботи з 1982 р. на посадах експерта, начальника відділення експертного відділу УВС Київської області. В 1993 р. перейшла на службу і викладацьку роботу у вищих навчальних закладах СБ України, де займала посади викладача, старшого викладача, доцента, професора кафедри криміналістики Національної академії СБ України, полковник. Із листопада 2012 р. займає посаду професора кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України. Член вченої Ради Академії адвокатури України. Член спеціалізованої вченої Ради Академії адвокатури України із захисту кандидатських дисертацій. Заступник голови редколегії журналу «Вісник Академії адвокатури України». Доцент (2000 р.), доктор юридичних наук (2012 р.). Докторська дисертація за науковою спеціальністю 12.00.09 на тему «Техніко-криміналістичне забезпечення контррозвідувальної діяльності». Основна сфера наукових інтересів – криміналістична техніка, криміналістична тактика, судова експертиза. Має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 3 навчальних посібники і підручник з криміналістики з грифом Міносвіти України, навчальні посібники, що розкривають питання розкриття й розслідування злочинів, призначення судових експертиз тощо, монографія, виступи й тези виступів на наукових та науково-практичних конференціях, зокрема й міжнародних. Переважна більшість наукових праць присвячена висвітленню проблем діяльності оперативних і слідчих підрозділів СБ України за тематикою з обмеженим грифом доступу. Під керівництвом І.В. Гори захищено 6 кандидатських дисертацій з криміналістики.

Колесник Валерій Аркадійович – доктор юридичних наук, професор. У 1980 р. закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. Досвід слідчої роботи з 1980 р. на посадах слідчого, старшого слідчого, заступника начальника слідчого управління УВС Київської області, оперативної роботи – на посаді заступника начальника відділу внутрішньої безпеки ГУВС м. Києва. В 1993 р. перейшов на службу і викладацьку роботу у вищих навчальних закладах СБ України, де займав посади старшого викладача, заступника, завідувача кафедри криміналістики Національної академії СБ України, а після звільнення в запас – професора цієї ж кафедри, полковник. Із листопада 2012 р. обіймає посаду професора кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України. Професор (2012 р.), доктор юридичних наук (2012 р.). Докторська дисертація за науковою спеціальністю 12.00.09 на тему: «Тактико-криміналістичне забезпечення виявлення, розкриття й розслідування злочинів органами СБ України». Основна сфера наукових інтересів – криміналістична тактика й методика, оперативно-розшукова діяльність, судова медицина, судова психіатрія. Має понад 100 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі 3 навчальних посібника з криміналістики з грифом Міносвіти України, навчальні посібники, що розкривають питання виявлення й розслідування окремих видів злочинів та призначення судових експертиз, навчальні посібники з судової медицини та з судової психіатрії, монографія, виступи й тези виступів на наукових та науково-практичних конференціях, зокрема й міжнародних. Значна кількість наукових праць висвітлює питання діяльності оперативних і слідчих підрозділів МВС та СБ України, що мають гриф обмеження доступу до інформації. Член вченої Ради Академії адвокатури України. Член спеціалізованої вченої Ради Академії адвокатури України із захисту кандидатських дисертацій. Є членом редакційної колегії «Вісника Академії адвокатури України». Під керівництвом В.А. Колесника захищено 6 кандидатських дисертацій з криміналістики. Працює в Академії з 5 листопада 2012 року.

Фесенко Євген Володимирович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України. Член асоціації Кримінального права України та Міжнародної асоціації кримінального права в Парижі. Член вченої Ради Академії адвокатури України. Член спеціалізованої вченої Ради Академії адвокатури України із захисту кандидатських дисертацій. Член спеціалізованої вченої ради Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Є членом редакційної колегії «Вісника Академії адвокатури України» та «Часопису Академії адвокатури України». Основна сфера наукових інтересів: підстави кримінальної відповідальності, склад злочину, об’єкт злочину, злочини проти здоров’я населення тощо. Має понад 140 наукових праць загальним обсягом більше 100 друкованих аркушів. Cеред них: 11 видань Науково-практичного коментаря Кримінального кодексу України (у співавторстві), 4 підручники з кримінального права (у співавторстві), монографії «Кримінально-правовий захист здоров'я населення» (2001), «Злочини проти здоров’я населення та системи заходів з його охорони» (2004) та ін. Брав участь у діяльності робочої групи з підготовки Кримінального кодексу України та низки інших законопроектів.

Чубарєв Валентин Леонідович – доктор юридичних наук, ст. науковий співробітник, професор кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України. В 1992 р. захистив дисертацію на тему «Тяжкість злочинного діяння» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук. Протягом останнього десятиріччя обіймав посади консультанта різних Комітетів Верховної Ради України, брав активну участь у розробці та рецензуванні законопроектів, зокрема є одним із співавторів Закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». Багато років був радником Київської регіональної Делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Призначався членом експертної ради ВАК України, членом експертної ради Вищої акредитаційної комісії МОН України, був членом різних спеціалізованих рад. Натепер є членом спеціалізованої вченої Ради Академії адвокатури України із захисту кандидатських дисертацій. Є членом редакційної колегії «Вісника Академії адвокатури України» та «Часопису Академії адвокатури України». Підготував двох кандидатів юридичних наук, одного з яких (Шепель А.О.) – за спеціальністю 12.00.11. Основні напрями наукової діяльності – кримінологія, кримінальне право, міжнародне та міжнародне приватне право. Опублікував більше 80-ти наукових праць. Серед останніх робіт низка написаних у співавторстві підручників з кримінального права (2002, 2004, 2008, 2009 роки); Елементарний курс права міжнародних договорів (2001 р., посів друге місце на Всеукраїнському конкурсі кращих підручників та навчальних посібників для ВНЗ, підготовлених викладачами приватних закладів освіти); Міжнародне приватне право (видання 2006 та 2008 років); Міжнародне економічне право (видання 2009 року).

Гончаренко Сергій Владленович – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України, адвокат, голова адвокатського об’єднання «Українська адвокатська корпорація». Дисертацію на тему «Злочинна недбалість. Кримінально-правовий та кримінологічний аспекти» (спеціальність – 12.00.08) захистив у 1990 році. Заслужений юрист України. Суддя Європейського суду з прав людини ad hoc (2011–2012, 2014 – теп. час). Сферою наукових інтересів є: кримінальне право, кримінальний процес, проблеми адвокатури, міжнародні механізми захисту прав людини. Відповідальний редактор журналу «Часопис Академії адвокатури України», член редакційної колегії «Вісника Академії адвокатури України». Бере участь у роботі державних органів, громадських та наукових організацій.
Автор понад 70 наукових праць та методичних розробок. Під науковим керівництвом проф. Гончаренка проведено і захищено 4 дисертаційних дослідження.

Бояров Віктор Іванович – професор кафедри, кандидат юридичних наук, доцент, адвокат. Почесний працівник прокуратури України, старший радник юстиції. Учений секретар спеціалізованої вченої ради Академії адвокатури України із захисту кандидатських дисертацій. Є членом редакційної колегії «Вісника Академії адвокатури України», відповідальним секретарем «Часопису Академії адвокатури України»; збірника «Слідча практика України» (орган Генеральної прокуратури України). У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особливості розслідування вбивств, вчинених в умовах протистояння організованих злочинних формувань». Має понад 100 наукових праць, серед яких: 6 видань Науково-практичного коментаря КПК України (у співавторстві); 4 видання Науково-практичного коментаря Кримінального кодексу України (у співавторстві); підручник з криміналістики (у співавторстві) та ін. Лауреат премії імені Ярослава Мудрого Національної академії правових наук України (2006) («за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства»). Основні напрямки наукової діяльності – криміналістика та кримінальний процес: методика розслідування злочинів (вбивств, хабарництва, техногенних катастроф, злочинів екстремістської спрямованості та ін.), тактика адвокатської діяльності; забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, застосування угод в кримінальному судочинстві та ін.

Вереша Роман Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент, адвокат. Член спеціалізованої вченої Ради Академії адвокатури України із захисту кандидатських дисертацій. Є членом редакційної колегії «Часопису Академії адвокатури України», відповідальним секретарем «Вісника Академії адвокатури України». Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, книг: Поняття вини як елемент змісту кримінального права України: монографія (Київ; Атіка, 2005); Проблеми вини в теорії кримінального права: Навчальний посібник (Київ; Атіка, 2005); Вина у кримінальному праві: навчально-методичний вимір: навчальний посібник (Київ; Атіка, 2006); Суб’єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності: підручник (Київ; Атіка, 2006); Теоретичні проблеми вини в науці кримінального права: навчальний посібник (Київ; Центр учбової літератури, 2010); Вереша Р.В. Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібн. – вид. 3 перероб. та доп. – К.: Алерта, 2014; та інших. Основна сфера наукових інтересів: кримінальне право, теоретичні засади кваліфікації, практика застосування кримінального закону.

Бірюкова Аліна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, проректор із спеціальної адвокатської підготовки Академії адвокатури України, адвокат, член кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Київської області (дисциплінарна палата), Заслужений юрист України. Член вченої ради Академії адвокатури України. Є членом редакційної колегії «Часопису Академії адвокатури України». Серед останніх наукових публікацій: Нормативне регулювання правового статусу дисциплінарних органів адвокатури у законопроекті «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» («Адвокат», 2012, у співавторстві); Модель змагальності за проектом кримінального процесуального кодексу України (у порівнянні з іншими країнами світу) («Адвокат», 2012, у співавторстві); Словник юридичних термінів і понять /за ред. В. Г. Гончаренко (Юстиниан, 2013, у співавторстві); Дисциплінарна відповідальність адвоката: перші кроки, перші помилки (Фактор, 2013).

 

Наявність експериментальної бази для проведення наукових досліджень

Експериментальною базою для проведення наукових досліджень в першу чергу виступають архіви адвокатських об’єднань щодо здійснення адвокатської практики, архіви судів щодо здійснення правосуддя, матеріали слідчої практики. Викладачі Академії та аспіранти залучаються до проведення узагальнень судової практики в окремих категоріях справ в судових органах апеляційної та касаційної інстанцій. На базі Академії адвокатури створена науково-дослідна лабораторія з проблем адвокатури та прав людини, результати діяльності якої втілюватимуться в дисертаційні роботи.

Бібліотека Академії, сучасний комп’ютерний центр, де використовується професійна версія інформаційно-пошукової системи «ЛІГА: ЗАКОН», високошвидкісний доступ до мережі Інтернет і локальні електроні науково-методичні інформаційні ресурси (мультимедійні кодекси, електронні підручники і довідники тощо) допоможуть аспірантам у наукових дослідженнях.

Аспіранти мають можливість публікувати результати своїх наукових досліджень в журналі «Адвокат», у науковому альманаху «Вісник Академії адвокатури України», електронному фаховому журналі «Часопис Академії адвокатури України», які постановою Президії Вищої атестаційної комісії України включено до переліку наукових фахових видань України; брати участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.