Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Аспірантура

Академія адвокатури здійснює підготовку здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 Право

N
B

Аспірантура Академії адвокатури України має свою багаторічну історію. Аспірантуру в Академії вперше відкрито у липні 2002 року за спеціальністю 12.00.09 (Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, оперативно- розшукова діяльність), у 2003 році відкрито спеціальність 12.00.08 (Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право), у травні 2004 року – спеціальність 12.00.10 (Судоустрій, прокуратура та адвокатура) та разово спеціальність 12.00.04 (Господарське право; господарсько-процесуальне право), в 2008 році – разово спеціальність 12.00.03 (Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право). У 2016 році, на підставі рішення Ліцензійної комісії Міністерства (протокол № 14/2 від 10 серпня 2016 року), Академія адвокатури України отримала ліцензію на розширення провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні та здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 081 Право відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 283 від 03.04.2019 р. На сьогодні Академія адвокатури здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 Право.

Примірний перелік та опис предметних напрямів досліджень в межах спеціальності 081 «Право» (т.зв. «Паспорт спеціальності») на сайті МОН.

Конкурсний набір до аспірантури на 2021–2022 н/р

Триває прийом заяв та документів в аспірантуру для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 081 Право.

Форми навчання: денна, заочна

Прийом документів – з 01 вересня до 18:00 29 жовтня 2021 року. Навчання платне.

Вступні випробування – співбесіда, іспит із спеціальності та іспит з іноземної мови – з 01 листопада по 22 листопада 2021 року.

Конкурсне зарахування до аспірантури – з 01 грудня 2021 року.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 27. З урахуванням карантинних обмежень заяву про вступ та документи надсилайте на електронну адресу: referent@aau.edu.ua. Форму заяви та перелік документів можна завантажити за посиляннями:

Якщо у Вас виникли питання – телефонуйте: 095 126 8806 (зав. аспірантурою Мількова Катерина Віталіївна).
E-mail: referent@aau.edu.ua

 


Мета відкриття аспірантури

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується спеціалізованою вченою радою закладу вищої освіти в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. Головна мета підготовки фахівців з вищою освітою на третьому  (освітньо-науковому) рівні –  набуття здобувачами вищої освіти здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

 

Наявність наукової школи з даних наукових напрямків

Керівництво аспірантами здійснюють відомі в Україні та поза її межами вчені, доктори наук, професори, зокрема:

Варфоломеєва Тетяна Вікторівна – доктор юридичних наук, професор кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики Академії адвокатури України, ректор Академії адвокатури України, адвокат, член-кореспондент Національної академії правових наук України, Заслужений юрист України.

Освіта: вища юридична, Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка (1968 р.).

Досвід роботи: 1960-1968 – Київський НДІ судових експертиз; 1968-1975. –  молодший науковий співробітник науково-дослідної лабораторії криміналістики юридичного факультету Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка; 1975-1976 – Міністерство юстиції УРСР ; 1976-1990 – адвокат; вчений секретар, директор Київського громадського науково-дослідного інституту судового захисту і підвищення кваліфікації адвокатів; 1996–2002 – ректор Інституту адвокатури при Київському державному університеті ім.Т.Г.Шевченка; з 2002 – по теперішній час –  ректор Академії адвокатури України.

Тема докторської дисертації: «Організаційні, процесуальні та криміналістичні проблеми захисту адвокатом прав підозрюваного, обвинуваченого, підсудного». Рік захисту: 1994.

Автор понад 180 публікацій.

Серед останніх публікацій наукового та навчально-методичного характеру, зокрема: Електронний посібник «Правила адвокатської етики в малюнках». 2010 р.;  Адвокатура в Україні, Гончаренко С.В., Варфоломеєва Т.В. «Кримінально-процесуальний кодекс»; Експертизи у судовій практиці: науково-практичний посібник / за загальною редакцією В.Г. Гончаренка В.Г. 2-ге видання перероблене і доповнене. К.: Юрінком Інтер, 2010. 400 с. (у співавторстві)»; Доступність та ефективність судової системи. (тези міжнародної наукової конференції: «Проблеми реформування судочинства в Україні» // Вісник Академії адвокатури України. – С.130. – 2010. №2(18); Реформа адвокатури – запорука належного захисту прав і свобод людини. // Вісник Академії адвокатури України. С. 10. – 2010. –  №3(19); Варфоломеєва Т., Буткевич В., Буроменський М., Рабінович П. Висновки та рекомендації з актуальної теми. (Висновки та рекомендації за матеріалами міжнародної конференції «Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України», 1 липня 2011 р., м. Київ). Право України 2011. С. 124-125; Варфоломеєва Т.В. та інші. Криміналістика. Академічний курс./ МОНУ; Академія адвокатури України. – Київ.: Юрінком Інтер. 2011. – с. 497; Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За ред. В.Г. Гончаренка. К.: Юстиніан, 2012. (у співавторстві); Словник юридичних термінів і понять / За ред. В.Г. Гончаренка.  К.: Юстініан, 2013 (у співавторстві); «Актуальні питання юридичної освіти в Україні». Часопис Академії адвокатури України. Електронне наукове фахове видання. 2016. №4. «Проблеми реформування адвокатури України». Часопис Академії адвокатури України. Електронне наукове фахове видання. 2016. №3

Коло наукових інтересів: адвокатура, кримінальний процес, освітнє право.

 

Бірюкова Аліна Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, проректор із спеціальної адвокатської підготовки Академії адвокатури України, в.о. завідувача кафедри адвокатської майстерності та міжнародної юридичної практики, професор кафедри. Адвокат, член дисциплінарної палати КДКА Київської області, Заслужений юрист України.

Освіта: вища юридична, Київський державний університет імені Т. Шевченка (1986).

Досвід роботи: 1982 – 1987 – інспектор Прокуратури УРСР,  1989 – 1996 – адвокат Київської обласної колегії адвокатів, з 1996 року по сьогоднішній день – проректор Академії адвокатури України, адвокат адвокатського об’єднання “Українська адвокатська корпорація».

Тема докторської дисертації: «Правовий статус адвоката і адвокатури: вітчизняна модель у контексті процесів глобалізації». Рік захисту: 2019.

Серед останніх публікацій наукового та навчально-методичного характеру: Національна модель адвокатури в контексті тенденцій правової глобалізації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки». 2018. № 2. Том 2. С.141–144. Функціональне призначення вітчизняної адвокатури в умовах глобалізації. Право і суспільство. 2018. № 3. С.8–14. Затягування адвокатом судового розгляду справи. Вісник Одеської адвокатури. Спеціальний випуск «Адвокатська етика». 2019. № 1. С. 12-13. Зразки процесуальних документів: посіб./ А.М. Бірюкова, С.О. Куринська, Л.Л. Лазебний, О.Г. Яновська; за ред. С.О.Куринської. – Вид. 9-е, переробл., допов. – К.: Прецедент, 2016. – 189 с. – (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю). Монографія: Бірюкова А.М. Адвокатура України в умовах глобалізації: монографія. Київ: Алерта, 2018. 424 с. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар. 2-ге вид. зі змін. та доповн. / за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. М.А. Погорецького. К.: Алерта, 2019. 346 с.Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: практ. част. :  навч. посіб., 2-ге видан. зі змін. і доповн. за ред. докт. юрид. наук, проф О.П. Кучинської, докт. юрид. наук, проф. М.А. Погорецького, докт. юрид. наук, проф. О.Г. Яновської. К.: Алерта, 2019. 220 с. Бірюкова А.М., канд. юрид. наук, доцент, адвокат; Легких К.В., канд. юрид. наук, адвокат – розділ 3.

Коло наукових інтересів: Наука про адвокатуру; галузь кримінального процесу.

 

Бояров Віктор Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України. Лауреат  премії імені Ярослава Мудрого Національної  академії правових наук України (2006) («за видатні досягнення в науково-дослідницькій діяльності з проблем правознавства»).

Освіта: вища юридична, Київський державний університет імені Тараса Шевченка (1980 р.).

Досвід роботи: 1980-2002 рр. слідчий прокуратури району, області, слідчий з особливо важливих справ при Генеральному прокурорі СРСР, прокурор-криміналіст Генеральної прокуратури України та завідуючий кафедрою організації розслідування злочинів Інституту  підвищення кваліфікації кадрів прокуратури України.  Почесний працівник прокуратури України (1997), старший радник юстиції. З 2002 року по теперішній час доцент, професор кафедри  кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України.

Тема кандидатської дисертації: «Особливості розслідування вбивств скоєних в умовах протистояння організованих злочинних угруповань».  Рік захисту: 2002. Автор понад 150 публікацій, під його керівництвом захищено сім дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук.

Серед останніх публікацій наукового та навчально-методичного характеру: 

Бояров В.І. Прокурорський нагляд за виконанням законодавства про право на надання медичної допомоги. // В кн.: Людина: медицина, фармацевтика, біоетика: наукова монографія / за ред. академіка Національної академії правових наук України, професора  В.Г. Гончаренка. К.: Юрінком Інтер, 2016.С.415-430.

Бояров В.І. Потерпілий у кримінальному провадженні про кримінально-карані прояви екстремізму. // Visegrad Journal on Human Right. №1,Part 2.2017.С.32-37

Бояров В.І.  Використання спеціальних знань під час розслідування кримінальних проваджень про кримінально-карані прояви екстремізму. // Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. №2/2017. С.141-147.

Бояров В.І. Щодо деяких особливостей створення екстремістських формувань. // Наукові праці Національного університету «Одеська національна академія». Том ХІХ. Одеса,2017.С.54-61.

Бояров В.И. Обеспечение безопасности свидетелей при расследовании уголовных дел об экстремизме. // І Минские криминалистические чтения; материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 20 дек. 2018г.): в 2 ч.  Минск : Академия МВД, 2018.Ч.1.С.65-70.

Бояров В.І. Правове регулювання протидії екстремістської діяльності в Україні та відповідальність за екстремізм за законодавством інших країн. // Вісник Академії адвокатури України: наук. журн. / Акад. адвокатури України. 2018.Том 1. Число1-2 (40-41).С.116-122.

Boiarov V., Larkin M., Legkykh K., Melkovskyi O., Hromova M. Ways to Prevent the Financing Youth Informal Groups of the Extremist. Amazonia Investiga. 2019. Volume8. Number 24. P. 479-483.

Коло наукових інтересів: методики розслідування злочинів (вбивства, корупційні злочини, техногенні катастрофи, злочини екстремістської спрямованості та ін.), тактика адвокатської діяльності; кримінальний процес (забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, досудове розслідування, компромісні процедури); проблеми реформування прокуратури.

 

Вереша Роман Вікторович доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України, адвокат.

Освіта: вища юридична, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2001).

Досвід роботи: 1999-2001 –  юрисконсульт, заступник голови правління з правових питань та юридичного забезпечення Закритого акціонерного товариства «ДСК»; 2001-2004 аспірантура з відривом від виробництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет;  2004 рік – завідувач юридичним відділенням Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці; 2005-2006 роки – виконуючий обов’язки декана юридичного факультету Чернігівського державного інституту  права, соціальних технологій та праці; З 2007 року по теперішній час – старший викладач, доцент, професор кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України.

Тема докторської дисертації: «Проблеми суб’єктивної сторони складу злочину». Рік захисту: 2017.

Автор понад 200 публікацій.

Серед останніх публікацій наукового та навчально-методичного характеру: Поняття вини як елемент змісту кримінального права України: монографія (Київ; Атіка, 2005); Проблеми вини в теорії кримінального права: Навчальний посібник (Київ; Атіка, 2005); Вина у кримінальному праві: навчально-методичний вимір: навчальний посібник (Київ; Атіка, 2006); Суб’єктивні елементи підстави кримінальної відповідальності: підручник (Київ; Атіка, 2006); Теоретичні проблеми вини в науці кримінального права: навчальний посібник (Київ; Центр учбової літератури, 2010); Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посібн. – вид. 3 перероб. та доп. – К.: Алерта, 2014; Determination Motive Through the Prism of the General Concept of the Motives of Human Behaviour // International Journal of Environmental and Science Education – 2016. – VOL. 11, NO. 11, 4739–4750; Кваліфікаційне оцінювання суддів: навчально-практичний посібник. – К.: Алерта, 2017; Вчення про суб’єктивну сторону злочину : монографія – К.: Алерта, 2018; Corruption-related offences: articulation of pervasive prevention mechanisms // Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues – Vol. 21, Issue 4, 2018. E-pp. 1544-0044-21-4-245.

Коло наукових інтересів: Проблеми теорії та історії права, філософії права, кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права

 

Гончаренко Сергій Владленович – кандидат юридичних наук, професор, завідувач кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України, адвокат, голова адвокатського об’єднання «Українська адвокатська корпорація». Заслужений юрист України. Суддя Європейського суду з прав людини ad hoc (2011–2012, 2014 – теп. час).

Освіта: вища юридична, Київський державний університет імені Т. Шевченка (1986).

Досвід роботи: 1991-1994 – керівник юридичного бюро зовнішньо-торговельного об’єднання «Говерла», стажування у провідних адвокатських фірмах Канади за програмою Канадської асоціації адвокатів, співробітник Міжнародної адвокатської компанії «Бі.Ай.еМ.», 1994-1996 – керівник Торговельно-економічної місії при Посольстві України у Грецькій Республіці, начальник відділу Міністерства зовнішньо-економічних відносин і торгівлі України, з 1997 року по сьогоднішній день – доцент, професор завідувач кафедри прав людини, міжнародного та європейського права Академії адвокатури України.

Тема кандидатської дисертації: «Злочинна недбалість. Кримінально-правовий та кримінологічний аспекти».  Рік захисту: 1990.

Автор понад 70 публікацій.

Серед останніх публікацій наукового та навчально-методичного характеру:

Кримінальне процесуальне право України: навч. посіб. / [Беляєва Катерина Володимирівна та ін.]; за ред. проф. В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника; Акад. адвокатури України. - К.: Юстініан, 2014.  573 с.; Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Науково-практичний коментар. (співавтор). К.: Алерта, 2018.

Коло наукових інтересів: міжнародно-правовий захист прав людини, проблеми адвокатури, кримінальне право і кримінологія, освітнє право.

 

Назаров Віктор Володимирович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України.

Освіта: вища юридична, Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, (1996).

Досвід роботи:  1996 – слідчий, 1999 – головний спеціаліст ДНДЕКЦ МВС України, 2001-2016 – завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін, декан юридичного факультету Київського міжнародного університету, завідувач кафедри кримінального права та процесу Національного авіаційного університету, декан юридичного факультету ДПС України, директор Навчально-наукового інституту права університету ДФС України. З вересня 2016 р. по теперешній час  –  професор кафедри кримінального процесу та криміналістики Академії адвокатури України.

Тема докторської дисертації: «Обмеження конституційних прав людини в кримінальному провадженні». Рік захисту: 2010.

Автор і співавтор понад 140 наукових публікацій.

Серед останніх публікацій наукового та навчально-методичного характеру:

Засади кримінального провадження та проблеми їх реалізації під час досудового розслідування / В.В. Назаров // Правова держава. № 34. 2019. С. 76-82. Практична неоднозначність застосування заходів кримінально-процесуальної відповідальності / В.В. Назаров // Правова держава. № 31. 2018. С. 109-115. Роль судового контролю за дотриманням права на повагу до приватного життя при оскарженні рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування Міжнародний юридичний вісник: зб. наук. праць НУДПСУ. 2015. Вип. 1. С. 34-42. Судова реформа в Україні: новації та проблеми її запровадження Правова держава. № 24. 2016. С. 59-65. Human rights: theory and practice» Peer-reviewed materials digest (collective monograph) published following the results of the First International educational and scientific forum (Poland, January 23-28, 2017). – London: IASHE, 2017. – 184 p. Present state of human rights observance in the criminal proceeding in Ukraine // Innovations in science and education: challenges of our time / collection of scientific papers; edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. – London: LASHE, 2016 p. – 196 р.

Коло наукових інтересів: Забезпечення органами розслідування прав і свобод людини під час проведення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування.

 

Фесенко Євген Володимирович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України. Член асоціації Кримінального права України та Міжнародної асоціації кримінального права в Парижі.

Освіта: вища юридична, Київський ордена Леніна державний університет ім. Т.Г.Шевченка (1968).

Досвід роботи: 1968  – слідчий прокуратури, 1968 - 1994 –  асистент, старший викладач, старший науковий співробітник, доцент Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка, 1994–1999 –  завідувач відділом кримінального та виправно-трудового законодавства  Інституту законодавства Верховної Ради України, головний науковий консультант апарату Верховної Ради України. З вересня 1999 року по теперішній час  – професор кафедри, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України.

Тема докторської дисертації: «Злочини проти здоров'я населення та системи заходів з його охорони». Рік захисту: 2004.

Автор понад 140 наукових праць.

Серед останніх публікацій наукового та навчально-методичного характеру: Гуманізація як принцип кримінальногоправа України Юридична Україна,№8К.,2018. Примусова психіатрична допомога як  засіб ресоціалізації  засуджених наркоманів К., 2016. Кримінологічні та кримінально-правові аспекти запобігання корупції Вісник Академії адвокатури України: наук. журн. /Акад. адвокатури України. К.: ВЦ Акад. адвокатури України, 2016. Том 13. Число 1 (35). Кримінальне право України     Особлива частина. Відповідальність за злочини транснаціонального характеру:   Навчально-методичний комплекс. К.Алерта, 2019. 70 с. Надто широке тлумачення ознак складу злочину хуліганства неприпустиме Вісник Академії адвокатури України: Наук. журн.  К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2014. Том 11. Число 2 (30).Фесенко Є. В. Карпова Н. Ю Форми обєктивної сторони злочину, передбачені ч. 1 ст. 374 КК України / Є. В. Фесенко, Н. Ю. Карпова //  Sciences of Europe. 2016.  №7. С. 135–140.

Коло наукових інтересів: Проблеми загальної та особливої частини кримінального права України.

 

Наявність експериментальної бази для проведення наукових досліджень

Експериментальною базою для проведення наукових досліджень в першу чергу виступають архіви адвокатських об’єднань щодо здійснення адвокатської практики, архіви судів щодо здійснення правосуддя, матеріали слідчої практики. Викладачі Академії та аспіранти залучаються до проведення узагальнень судової практики в окремих категоріях справ в судових органах апеляційної та касаційної інстанцій. На базі Академії адвокатури створена науково-дослідна лабораторія з проблем адвокатури та прав людини, результати діяльності якої втілюватимуться в дисертаційні роботи.

Бібліотека Академії, сучасний комп’ютерний центр, високошвидкісний доступ до мережі Інтернет і локальні електроні науково-методичні інформаційні ресурси (мультимедійні кодекси, електронні підручники і довідники тощо) допоможуть аспірантам у наукових дослідженнях.

Аспіранти мають можливість публікувати результати своїх наукових досліджень в журналі «Адвокат», у науковому альманаху «Вісник Академії адвокатури України», електронному фаховому журналі «Часопис Академії адвокатури України», які постановою Президії Вищої атестаційної комісії України включено до переліку наукових фахових видань України; брати участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях.