Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Кафедра іноземних мов та перекладу

Кафедра працює з 25 серпня 2005 року

Завідувачка кафедри: Хоменко Любов Олександрівна, кандидатка філологічних наук, доцентка, професорка кафедри.

Старша методистка: Безпальча Наталія Віталіївна


Кафедра іноземних мов та перекладу забезпечує сприятливі умови для підготовки майбутніх фахівців-юристів та філологів та є центром поширення сучасних знань про англійську, німецьку та французьку мови, англійсько-німецько-французькомовні країни, їх розвиток та культурні надбання і традиції. Поширення іншомовних знань сприяє організації освітнього процесу з іноземних мов та підготовці конкурентоспроможних фахівців завдяки оволодінню ними комунікативних компетентостей як в письмовій, так і в усній формі.

На кафедрі іноземних мов та перекладу викладаються такі дисципліни: основна іноземна мова (англійська, німецька, французька), практичний курс другої іноземної мови (англійська, німецька, французька), практична фонетика основної іноземної мови, фонетичний тренінг з другої іноземної мови, ділова англійська мова, практична граматика основної іноземної мови, практична граматика другої іноземної мови, основна іноземна мова для бізнесу, прагматика основної та другої іноземних мов, правова термінологія з основної іноземної мови, практика перекладу з основної іноземної мови, юридичний переклад з основної іноземної мови, історія основної іноземної мови, юридичний переклад з другої іноземної мови, правова термінологія з другої іноземної мови, практика перекладу з другої іноземної мови, порівняльна граматика (української та іноземних мов), лексикологія основної іноземної мови, ділове німецьке мовлення, лексикологія другої іноземної мови, лінгвокраїнознавство країн основної та другої іноземних мов, переклад офіційно-ділової лексики, стилістика основної іноземної мови, переклад соціально-політичних текстів, усний послідовний переклад, стилістика другої іноземної мови, комунікативні техніки основної іноземної мови, комунікативні стратегії другої іноземної мови, техніка перекладу, усний послідовний переклад, теорія перекладу, писемний переклад (друга іноземна мова), стилістичне редагування українських перекладів, методологія та організація наукових досліджень, переклад юридичних та фінансових документів, теорія та практика перекладу, практикум перекладу.

Упродовж останніх років кафедра працює над удосконаленням освітніх програм, методики викладання, особливо за умов дистанційного навчання, та планує створення міждисциплінарних студій, все для того, щоб наші випускники мали змогу набути компетентності, серед яких вагому роль відіграють комунікація іноземною мовою та соціокультурна взаємодія.

На кафедрі працює 3 кандидати наук.

Колективна наукова тема кафедри: «Інформаційно-комунікативні технології у процесі навчання іноземним мовам та методи використання електронних ресурсів» знайшла відображення в практичній діяльності викладачів кафедри. Завдяки професійності викладачів, студенти Академії 2 рази за останні 4 роки ставали переможцями у Всеукраїнських студентських олімпіадах з німецької та англійської мови та отримали Золоту медаль, а наші випускники працюють та продовжують навчання за кордоном..

 

Науково-педагогічні працівники кафедри:

Хоменко Любов Олександрівна – професорка кафедри іноземних мов та перекладу, кандидатка філологічних наук, доцентка.

Закінчила Національний лінгвістичний університет (КДПІІМ), де працювала на кафедрі практики німецької мови з 1973 по 1988 рр. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Взаємодія лексичного та фразеологічного значень фразеологізмів структури «іменник + прикметник» у 1984 р.

З травня 1988 року очолювала кафедру німецької та французької мов НУБіП України. Викладала ділову німецьку мову в групах магістрів та готувала аспірантів до складання кандидатських іспитів з німецької мови. У 1998 р. отримала почесний знак «Відмінник освіти України» Міністерства освіти і науки України. У 2006 р. – присвоєно звання заслуженого викладача Національного Аграрного університету України.

Л.О.Хоменко працює в Академії з 2010 року.

Неодноразово проходила стажування в університетах Берліна, Ерфурта, Дрездена в Німеччині та брала участь у роботі семінарів філіалу Інститута Ґете (Goethe-Institut) у Києві.

За останні роки видано 8 підручників з німецької мови для бакалаврів та магістрів, груп поглибленого вивчення німецької мови, груп студентів, які готуються до практики та навчання за кордоном, 3 навчально-методичні посібники, 1 тлумачний словник:

  1. Хоменко Л.О. Словник з агробіології. Видання друге. Вінниця: Нова книга, 2004. 686 с.
  2. Хоменко Л.О. Німецько-англійсько-російсько-український тлумачний словник з економіки. Вінниця: Нова книга, 2010. 333 с.
  3. Хоменко Л.О. Німецька мова для спеціальностей економічна кібернетика, статистика, економіка, бух облік вузів ІІ-ІV рівнів акредитації. Вінниця: Нова книга, 2009. 450 с.
  4. Хоменко Л.О. Німецька мова. Практичний курс німецької мови для сільськогосподарських ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації. Вінниця: Нова книга, 2010. 517 с.
  5. Хоменко Л.О. Karierre mit Lehre. Навчальний посібник з німецької мови. 2010. 270 с.
  6. Хоменко Л.О. Впровадження технологій комп’ютерного перекладу електронних тлумачних словників у навчальний процес. Навчальне видання для викладачів іноземних мов. К.: 2010. 75 с.
  7. Хоменко Л.О. Німецька мова. Практикум з перекладу для юристів : 2-е видання. Вінниця: Нова Книга, 2014. 434 с.

Напрям наукових досліджень – розробка методів навчання іноземних мов та створення електронних навчальних посібників з німецької мови.

Л.О.Хоменко керувала держбюджетною науковою темою «Розробка перекладних терміносистем з метою створення багатомовних та тлумачних електронних словників з німецької та французької мов для наукових досліджень».

Особливим доробком 2014–2016 року було видання навчального посібника «Німецька мова. Практикум з перекладу для юристів». Значна увага в 2015–2020 роках приділялась розробці та підготовці до друку робочих, навчальних програм з дисциплін, які викладає доцент Л.О.Хоменко, а саме: «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови», «Техніка перекладу», «Писемний переклад (друга іноземна мова)», «Порівняльна граматика німецької та української мов», «Стилістика», «Практикум перекладу», «Лексикологія».

Студенти старших курсів з 2017 року із задоволенням користуються електронним навчальним посібником для самостійної роботи студентів для перевірки знань з юридичної термінології та виконують індивідуальні контрольні роботи, розроблені для дистанційного навчання, оскільки кафедра іноземних мов та перекладу з 2020 року почала розробляти наукову тему «Інформаційно-комунікативні технології у процесі навчання іноземним мовам та методи використання електронних ресурсів».

Приймак Оксана Петрівна – кандидат філологічних наук. У 2005 р. закінчила Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Українська мова та література». У 2007 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Українська мова і література». З 2007 р. по 2010 р. навчалася в аспірантурі кафедри шевченкознавства. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 10.01.01. – «Українська література». У 2019 р. закінчила магістратуру за спеціальністю «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. З 2011 по 2017 рр. працювала на кафедрі української мови та суспільних наук доцентом, де викладала українську правничу термінологію, українську та зарубіжну літератури, конфліктологію. З 01 вересня 2018 р. по теперішній час працює на посаді викладача підготовчого відділення Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Загальний трудовий стаж – 13 років, в тому числі науково-педагогічний стаж 10 років Приймак О.П. працює на посаді доцента (за сумісництвом) та викладає нормативні курси «Іноземна мова» для студентів спеціальності Міжнародне право 1 і 2 курсів та «Українська правнича мова».

Приймак О.П. є кваліфікованим фахівцем з української та англійської мов як іноземних, методики їх викладання, має значний досвід роботи з іноземними громадянами; практикує власні методики викладання ESP (English for Specific Purpose). У 2018 р. мала науково-педагогічне стажування з англійської мови у Західно-Фінляндському Коледжі (м. Гуйтінен, Фінляндія), про що отримала відповідні сертифікати (23.04.2018 — 27.04.2018).

Приймак О.П. розробила програму вступних випробувань з англійської, української та російської мов для ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр», програми із іноземної мови для студентів 1 та 2 курсів спеціальності «Міжнародне право». Має рівень С2 володіння англійською мовою. Неодноразово виступала на Міжнародних конференціях і має низку публікацій.

Пилипенко Олена Петрівна – старша викладачка, кандидатка педагогічних наук. Закінчила Київський державний лінгвістичний університет (2000) за спеціальністю німецька мова. Працює в Академії з 2018 р.

У 2018 р. захистила дисертаційне дослідження на тему: «Професійна підготовка фахівців ветеринарного профілю в Німеччині».

Має 14 статей в фахових журналах, 9 науково-методичних посібників. В Академії викладає такі дисципліни: практичний курс другої іноземної мови; ділове німецьке мовлення; комунікативні стратегії другої іноземної мови.

Бере участь у науково-методичній темі кафедри «Інформаційно-комунікативні технології у процесі навчання іноземним мовам та методи використання електронних ресурсів» (2020 р.)

Постійно підвищує професійну кваліфікацію як перекладач у Німеччині.

У 2020 р. взяла участь у міжнародній конференції в Італії, виступаючи з доповіддю на тему: «Морфологічні деривації академічної термінології німецької мови».

Мазепова Юлія Сергіївна – старша викладачка кафедри іноземних мов та перекладу. Працює в Академії з 2019 року.

В 2006 р. закінчила Київський національний університет ім.Тараса Шевченка – магістр філології, перекладач з французької та англійської мов. У 2010 р. закінчила аспірантуру Національної академії наук України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. Дисертація на тему: «Славістика у Франції: ІІ половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.». Автор більше 20 наукових та науково-методичних праць, в тому числі монографії «Українські народні думи у Франції: історія та сучасність».

Практикуючий перекладач, займається перекладом книг та наукових публікацій, редагуванням авторських та перекладних статей. З 2016 р. по 2018 р. працювала в Китайській Народній Республіці в міжнародному освітньому проекті IB International Baccalaureate Hangzhou IB Group. В 2018 р. перемогла в міжнародному конкурсі викладачів англійської мови «Excellent foreign teacher».

Сфера зацікавлень – використання сучасних інформаційних технологій у освітньому процесі студентів філологічних спеціальностей.

Дробаха Оксана Вікторівна – старша викладачка кафедри. Закінчила Академію адвокатури України (2011) за спеціальністю «Переклад». Диплом магістра перекладу. Працює в Академії з жовтня 2011 року.

Дробаха О.В. розробила методичні рекомендації та навчальні програми з дисциплін: «Усний послідовний переклад» (2012), «Юридичний переклад основної іноземної мови» (2012).

Основні наукові праці:

  1. Переклад юридичних термінів у сфері інтелектуальної власності з англійської українською мовою // Вісник Академії адвокатури України: наук. журнал. К., 2013. Том 10. Число 2(27). С. 124-127.
  2. Діти в прийомних сім’ях: проблематика перекладу // Вісник Академії адвокатури України: наук. журнал. К., 2014. Том 11. Число 1(29). С. 120-128.
  3. Еквівалентність у сучасному англо-українському перекладі // Науковий Вісник кафедри Юнеско Київського національного лінгвістичного університету, випуск 34, 2017. С. 195-199.

Займається розробкою робочих програм, що входять у педагогічне навантаження: Лексикологія основної іноземної мови; Юридичний переклад з основної мови. Правова термінологія; Практика перекладу з основної іноземної мови; Історія основної іноземної мови; Лінгвокраїнознавство основної іноземної мови; Усний послідовний переклад; Іноземна мова (за професійним спрямуванням); Стилістика основної іноземної мови; Прагматика основної іноземної мови; Комунікативні техніки основної іноземної мови.

Бере участь у конференціях, круглих столах та вебінарах, приділяючи особливу увагу розробці матеріалів для дистанційного навчання та самовдосконалення.

Ковальський Роман Борисович – старший викладач кафедри іноземних мов та перекладу. Закінчив Академію адвокатури України: 2013 рік – диплом магістра перекладу (з відзнакою), 2014 рік – диплом магістра права (з відзнакою). У 2012 році закінчив курси «Літня школа: Право у Німеччині» (німецькою мовою). Працює в Академії з 2013 року. Практикуючий юрист.