Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Кафедра іноземних мов та перекладу

Кафедра працює з 25 серпня 2005 року

В.о. завідувача кафедри іноземних мов та перекладу: Хоменко Любов Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент.

Старший методист: Безпальча Наталія Віталіївна


Кафедра іноземних мов та перекладу забезпечує викладання таких дисциплін: основна іноземна мова (англійська, німецька, французька), практичний курс другої іноземної мови (англійська, німецька, французька), практична фонетика основної іноземної мови, фонетичний тренінг з другої іноземної мови, ділова англійська мова, практична граматика основної іноземної мови, латинська мова, теорія та історія перекладу, практична граматика другої іноземної мови, основна іноземна мова для бізнесу, правова термінологія з основної іноземної мови, практика перекладу з основної іноземної мови, юридичний переклад з основної іноземної мови, історія основної іноземної мови, юридичний переклад з другої іноземної мови, правова термінологія з другої іноземної мови, практика перекладу з другої іноземної мови, порівняльна граматика (української та іноземних мов), порівняльна стилістика (української та іноземних мов), порівняльна лексикологія (української та іноземних мов), лексикологія основної іноземної мови, ділове німецьке мовлення, лексикологія другої іноземної мови, лінгвознавство країн основної іноземної мови, лінгвознавство країн другої іноземної мови, переклад офіційно-ділової лексики, стилістика основної іноземної мови, переклад соціально-політичних текстів, усний послідовний переклад, стилістика другої іноземної мови, комунікативні техніки основної іноземної мови, комунікативні стратегії другої іноземної мови, техніка перекладу, усний послідовний переклад, теорія перекладу, інформаційні технології і переклад, переклад судових засідань та конференцій, писемний переклад (друга іноземна мова), методика викладання іноземних мов і перекладу у вищій школі, стилістичне редагування українських перекладів, методологія та організація наукових досліджень, переклад юридичних та фінансових документів, синхронний переклад, іноземна мова (англійська), теорія та практика перекладу, практикум перекладу.

 

Науково-педагогічні працівники кафедри:

Хоменко Любов Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1973) за спеціальністю німецька мова. Хоменко Л.О. працює в Академії з 2010 року – доцент кафедри іноземних мов та перекладу. До Академії працювала на кафедрі практики німецької мови Національного лінгвістичного університету з 1973 по 1988 рр. Захистила кандидатську дисертацію на тему: «Взаємодія лексичного та фразеологічного значень фразеологізмів структури «іменник + прикметник» у 1984 р. З травня 1988 року очолювала кафедру німецької та французької мов НУБіП України. Викладала ділову німецьку мову в групах магістрів та готувала аспірантів до складання кандидатських іспитів з німецької мови. У 1998 р. отримала почесний знак Відмінник освіти України Міністерства освіти і науки України. 2006 р.- присвоєно звання заслуженого викладача Національного Аграрного університету України. За останні роки видано 8 підручників з німецької мови для бакалаврів та магістрів, груп поглибленого вивчення німецької мови, груп студентів, які готуються до практики та навчання за кордоном, 3 навчально-методичні посібники, 1 тлумачний словник: Словник з агробіології. Видання друге / Л.О. Хоменко. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 686с.; Німецько-англійсько-росісько-український тлумачний словник з аграрної економіки / Л.О. Хоменко. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 333 с.; Німецька мова для спеціальностей економічна кібернетика, статистика, економіка, бух облік вузів ІІ-ІV рівнів акредитації / Л.О. Хоменко – Вінниця: Нова книга, 2009. – 450 с.; Німецька мова. Практичний курс німецької мови для сільськогосподарських ВНЗ ІІ-ІV рівнів акредитації / Л.О. Хоменко. – Вінниця: Нова книга, 2010. – 517с.; Karierre mit Lehre.Навчальний посібник з німецької мови / Л.О. Хоменко. – 2010. – 270 с.; Впровадження технологій комп’ютерного перекладу електронних тлумачних словників у навчальний процес. Навчальне видання для викладачів іноземних мов / Л.О. Хоменко. – К.: 2010. – 75 с.; Хоменко Л.О., Антонюк Н.М. Німецька мова. Практикум з перекладу для юристів. – Вінниця: Нова Книга, 2014. – ІІ видання. – 434 с. Напрям наукових досліджень: «Розробка методів навчання іноземних мов та створення електронних навчальних посібників з німецької мови». Доцент Хоменко Л.О керувала держбюджетною науковою темою «Розробка перекладних терміносистем з метою створення багатомовних та тлумачних електронних словників з німецької та французької мов для наукових досліджень». Особливим доробком 2014 року було видання навчального посібника «Німецька мова. Практикум з перекладу для юристів». Значна увага в 2014-2015 роках приділялась розробці та підготовці до друку науково-методичних комплексів з предметів, які викладає доцент Л.О. Хоменко, а саме: «Історія другої іноземної мови», «Лінгвокраїнознавство другої іноземної мови», «Техніка перекладу», «Писемний переклад (друга іноземна мова)», «Порівняльна граматика німецької та української мов».

Чайка Оксана Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент. Освітня та професійна кар’єра не обмежується вузькою географією – Україна, Великобританія, Португалія, Іспанія і т.д. Закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (1999) за спеціальністю викладач англійської та німецької мов і зарубіжної літератури, методика викладання іноземних мов і зарубіжної літератури. Присуджено й інші кваліфікації (за напрямками): 1) економіст за спеціальністю «Фінанси та аудит» (Черкаський інженерно-технологічний інститут, 1999); 2) іноземна філологія та культурологія (Ліссабонський Університет / Університет Авейру : Universidade de Lisboa com Universidade de Aveiro – CAPLE, Certificado de Português Avançado, 2001); 3) правознавство (Академія адвокатури України, 2014). Працює юрисконсультом в «УкрСиббанк», BNP Paribas Group (France) та з вересня 2010 року в Академії адвокатури України. Організатор науково-практичних конференцій та активний учасник у науковій діяльності – всеукраїнські та міжнародні конференції, круглі столи, симпозіуми, форуми; має понад 30 наукових праць та публікацій як в Україні, так і за кордоном, з-поміж яких є одним із авторів колективної монографії: Water in Slavonic Phraseology and Paremiology («Вода» в славянской фразеологии и паремиологии). – Издательство «Тинта», Будапешт, 2013; також є укладачем словників (у співавторстві), наприклад, «Цінні папери: словник-довідник українських, англійських та німецьких термінів», що може використовуватися як навчальний посібник для студентів вузів та спеціалістів професійного спрямування у сфері фінансових ринків і послуг (2014), «Словник українських, англійських та німецьких термінів-відповідників на позначення суб’єктів фінансових правовідносин» - для цілей використання у навчальному процесі підготовки професійних кадрів у сфері права та перекладу (2014). Коло наукових інтересів досить широке, яке окреслюється науковими дослідженнями з термінознавства та термінологічних баз даних, перекладознавчими студіями, пошуковими напрямами у царині теорії мов, когнітології, фразеології і т.д. Деякі з недавніх публікацій торкаються питань дослідження семантики, синтаксису, юридичного / фінансового дискурсів: Oksana Chaika Identity in Cross-Linguistic Legal Syntax / Oksana Chaika // Mirrors of Translation Studies II Translation & Interpreting Shifts: Identity Shifts (Zrkadlá translatológie II Posuny v preklade a tlmočení: posuny v identite) : Proceedings of the International Conference that took place on 6-7 October 2015 at the Faculty of Arts of the University of Prešov, Slovakia (Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 6. a 7. októbra 2015 na FF PU v Prešove). – Ed. by Ivana Hostová, Marek Chovanec. – ISBN 978-80-555-1480-2. – PULIB, 2015. – p. 88 – 97. Чайка О. И. Английские и португальские «Siamese Twins» / «gémeos siameses» (в юридических документах при переводе) / О. И. Чайка // Актуальные проблемы преподавания иностранных языков в высшей школе Республики Беларусь – 2014: сборник научных трудов / редкол.: Е. Е. Иванов (отв. ред.) и др. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2015. – С. 157–160.Chaika Oksana Terminology vs Lexicology / Оксана Ігорівна Чайка // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : зб. наук. праць. – Острог : Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2015. – Вип. 55. – С. 3-4.

Купрієвич Ольга Анатоліївна – доцент кафедри іноземних мов та перекладу Академії адвокатури України.

Дробаха Оксана Вікторівна – викладач кафедри іноземних мов та перекладу. Закінчила Академію адвокатури України (2011) за спеціальністю «Переклад». Працює в Академії з жовтня 2011 року.  Дробаха О.В. розробила методичні рекомендації та навчальні програми з дисциплін: «Усний послідовний переклад» (2012), «Юридичний переклад основної іноземної мови» (2012). Основні наукові праці: Переклад юридичних термінів у сфері інтелектуальної власності з англійської українською мовою // Вісник Академії адвокатури України. – К.: Видавничий центр Академії адвокатури України, 2013. –  число 2 (27). – С. 124-127; Діти в прийомних сім’ях: проблематика перекладу// Вісник Академії адвокатури України: наук. журнал. – К.: ВЦ Академії адвокатури України, 2014. –  Том 11. – Число 1 (29). – С. 120-128.

Ковальський Роман Борисович – закінчив Академію адвокатури України: 2013 рік – диплом магістра перекладу (з відзнакою), 2014 рік – диплом магістра права (з відзнакою). У 2012 році закінчив курси "Літня школа: Право у Німеччині" (німецькою мовою). Працює в Академії з 2013 року. Викладач кафедри іноземних мов та перекладу, практикуючий юрист.

Гура Ірина Петрівна – викладач кафедри іноземних мов та перекладу. Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (2008) за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька)». Закінчила Академію адвокатури України (2011) за спеціальністю «Переклад». Працює в Академії з вересня 2010 року.