Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Для авторів Вісника

Вимоги до оформлення наукових статей,
що подаються до “Вісника Академії адвокатури України”

 

 


См.: Информация для авторов на русском языке 

 

1. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ:

1.1. Стаття повинна мати високий науковий рівень.

1.2. За змістом стаття повинна відповідати вимогам Постанови Президії Вищої атестаційної комісії України “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України” від 15.01.2003 р. № 7-05/1. Зокрема, у ній повинні міститись такі необхідні елементи:

а) постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими теоретичними чи практичними завданнями;

б) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

в) формулювання цілей статті (постановка завдання);

г) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

ґ) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

С т а т т я   п о в и н н а   р о з к р и в а т и   з м і с т   о д н і є ї   з   р у б р и к   з б і р н и к а:

 1. Теорія та історія держави і права
 2. Конституційне право
 3. Цивільне право і процес
 4. Господарське право
 5. Трудове право і соціальний захист
 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право
 7. Адміністративне і фінансове право
 8. Кримінальне право і кримінологія
 9. Кримінальний процес і криміналістика
 10. Судоустрій. Прокурорський нагляд
 11. Адвокатура. Захист прав людини
 12. Міжнародне право
 13. Студентська наукова творчість
 14. Рецензії
 15. Наукова хроніка
 16. Персоналії
 17. Реклама
 18. Оголошення

Автор статті відповідає за правильність і достовірність викладеного матеріалу, за належність останнього йому особисто, точність викладених у роботі фактів (даних) та якість перекладу цитат з іншомовних джерел.

2. ВИМОГИ ДО ОБСЯГУ:

2.1. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації наукової статті – від 0,3 до 0,5 ум.-друк. арк. (12 000 – 20 000 друк. знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний посторінковий обсяг складає:
мінімум – 7 сторінок, максимум – 12 сторінок, які оформлені у відповідності з вимогами.

2.2. Обсяг матеріалів, які автори подають для публікації рецензії – до 0,3 ум.-друк.арк. (до 12 000 друк. знаків, включаючи пробіли). Орієнтовний посторінковий обсяг до – 7 сторінок, які оформлені у відповідності з вимогами.

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

3.1. На початку статті в правій частині подається інформація про автора (ініціали автора і прізвище, науковий ступінь (якщо є), вчене звання, місце роботи).

3.2. Назва статті подається після інформації про автора з вирівнюванням по центру сторінки та виділяється напівжирним шрифтом.

3.3. Перед початком статті подаються ключові слова, що виділяються курсивом. Загальна кількість ключових слів повинна бути не меншою трьох і не більшою десяти.

3.4. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела [3, 415].

3.5. Перелік використаних джерел подається в кінці тексту після слів “Список літератури” у алфавітному порядку. Бібліографічні посилання в тексті відображаються цифрами в квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела [3, 415]. Оформлення списку літератури здійснюється згідно наказу ВАК від 03.12.2007 р. № 845 та державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

3.6. Після списку літератури подаються резюме російською та англійською мовами.

3.7. Після статті автор зазначає структурний підрозділ вищого навчального закладу чи наукової установи, який дав рекомендацію до друку вказаних матеріалів. Для аспірантів та пошукачів обов’язкова наявність рецензії наукового керівника з зазначенням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища, ім’я та по-батькові).

3.8. Автор підписується на звороті останньої сторінки з зазначенням повних атрибутів (прізвище, ім’я та по-батькові автора, повністю звання, посада, назва кафедри, факультету, вузу, домашня адреса, контактні телефони);

3.9. Текст статті друкується на папері стандартного формату (А4) через 1,5 інтервала з дотриманням таких розмірів полів: верхнього, нижнього, лівого – 2 см і правого – 1 см.

Весь текст повинен бути набраний шрифтом Times New Roman 14pt в одну колонку без застосування будь-якого форматування. Не допускається використання вставок та гіперпосилань. Можна виділяти окремі частини тексту курсивом або напівжирним шрифтом.

При наборі слід:

а) вимкнути “перенос” (категорично заборонені примусові переноси!!!)
б) абзаци позначати символом “Ентер”
в) якщо Ваша робота містить нестандартні символи, то подавайте разом зі своєю роботою і файли шрифтів (.ttf чи ін.), які були використані в роботі.

 

Зразок оформлення статті:

 

І.А. Іванов,
кандидат юридичних наук, доцент
(місце роботи)

або

І.А. Іванов,
аспірант
(Академія адвокатури України)
(Науковий керівник професор К.А. Петров)


Назва статті

Ключові слова: журнал, видавництво, юрист.

Виклад основного матеріалу [1, 13].

Список літератури:

1. Кодинець А.О. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг у цивільному праві України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук / А. О. Кодинець.
− К., 2006.

2. Кримінальне право України. Загальна частина : підруч. / Ю. В. Баулін, В. І. Борісов, Л. М. Кривоченко [та ін.] ; за ред. проф. В. В. Сташиса, В. Я. Тація. − 3-тє вид., перероб. і допов.
− К. : Юрінком Інтер, 2007.

3. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю; вип. 11).

4. Постанова Вищого господарського суду України від 01.03.2005 р. у справі № 11/245 [Електронний роесурс] // Офіційний сайт Вищого господарського суду України. − Режим доступу: http://arbitr.gov.ua

 

Резюме
Текст російською мовою

Summary
Текст англійською мовою

Стаття рекомендована до друку кафедрою (назва кафедри, навчального чи наукового закладу) (протокол № *** від ”__”____200_ року).

Автор підписує статтю та зазначає прізвище, ім’я та по батькові, повністю звання, посаду, назву кафедри, факультету, ВНЗ, домашню адресу, контактні телефони.

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ ДО РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:

4.1. Стаття подається в електронному варіанті на дискеті або компакт-диску у 2 файлах (в форматі .dос та в форматі .rtf; назва файла обов’язково латинськими літерами) та в роздрукованому вигляді. На етикетці дискети (конверті диску) необхідно вказати прізвище та ініціали автора. Стаття і дискета авторові не повертаються.

4.2. Зі статтею обов’язково надається:

- фотографія автора (розміром не менше, ніж 3х4, бажано в електронному варіанті);
- для аспірантів та пошукачів обов’язкова наявність рецензії наукового керівника з зазначенням його наукового ступеня, вченого звання, прізвища, ім’я та по-батькові).

4.3. Файли з текстом статті, фото автора, відсканована рецензія можуть бути також надіслані до редакції електронною поштою. Втім, це не скасовуе вимогу щодо подання розрукованого і підписаного автором тексту статті та оригіналу рецензії особисто чи звичайною поштою.

 


 

Информация для авторов на русском языке

За годы существования нашего журнала его читательская аудитория и авторский состав вышли далеко за пределы Украины. Нас читают в странах СНГ и Балтии, в США, Израиле, государствах ЕС; последние выпуски Вестника стали предметом внимания многонационального коллектива юристов Европейского суда по правам человека. Среди авторов журнала в разное время были ученые и практики из Беларуси, Литвы, Польши, России, США. В редакционном портфеле имеются статьи юристов из Греции, Узбекистана, ФРГ, Чехии, Японии... Постоянное расширение географии журнала, безусловно, требует от редакции определенных шагов навстречу тем нашим коллегам, которых мы хотели бы видеть в числе авторов Вестника, но которые не владеют украинским языком. Поэтому, хотя носителей украинского языка в разных странах сегодня насчитывается около 50 млн. человек, мы приняли решение публиковать ключевые материалы также на русском и, в перспективе, на английском языках. Это позволит упростить жизнь нашим читателям, испытывающим затруднения при работе с украинскими текстами, и, надеемся, сделает Вестник Академии адвокатуры еще более популярным.

Спасибо всем за внимание к нашему изданию!

 

 

Требования к оформлению научных статей,
которые подаются в “Вестник Академии адвокатуры Украины”

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ:

1.1. Статья должна иметь высокий научный уровень.
1.2. По своему содержанию статья должна соответствовать требованиям Постановления Президиума Высшей аттестационной комиссии Украины “О повышении требований к профессиональным изданиям, внесенным в перечни ВАК Украины” от 15.01.2003 г. № 7-05/1. В частности, в ней должны содержаться такие необходимые элементы:
а) постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными теоретическими или практическими задачами;
б) анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешенных прежде частей общей проблемы, которым посвящается данная статья;
в) формулирование целей статьи (постановка задачи);
г) изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;
д) выводы из данного исследования и перспективы дальнейших исследований в этом направлении.

С т а т ь я   д о л ж н а   р а с к р ы в а т ь   с о д е р ж а н и е   о д н о й   и з   р у б р и к   с б о р н и к а:

 1. Теория и история государства и права
 2. Конституционное право
 3. Гражданское право и процесс
 4. Хозяйственное право
 5. Трудовое право и социальное обеспечение
 6. Земельное право; аграрное право; экологическое право
 7. Административное и финансовое право
 8. Уголовное право и криминология
 9. Уголовный процесс и криминалистика
 10. Судоустройство. Прокурорский надзор
 11. Адвокатура. Защита прав человека
 12. Международное право
 13. Студенческое научное творчество
 14. Рецензии
 15. Научная хроника
 16. Персоналии
 17. Реклама
 18. Объявления

Автор статьи отвечает за правильность и достоверность изложенного материала, за принадлежность последнего ему лично, точность изложенных в работе фактов (данных) и качество перевода цитат из иноязычных источников.

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ:

2.1. Объем материалов, которые авторы подают для публикации научной статьи, – от 0,3 до 0,5 усл.-печ. листов (12 000 – 20 000 печ.знаков, включая пробелы). Ориентировочный постраничный объем составляет:
минимум – 7 страниц, максимум – 12 страниц, которые оформлены в соответствии с указанными ниже требованиями.
2.2. Объем материалов, которые авторы подают для публикации рецензии – до 0,3 усл.-печ. листов (до 12 000 печ.знаков, включая пробелы). Ориентировочный постраничный объем – 7 страниц, которые оформлены в соответствии с указанными ниже требованиями.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ:

3.1. В начале статьи в правой части подается информация об авторе (инициалы автора и фамилия, научная степень (если есть), ученое звание, место работы).
3.2. Название статьи располагается после информации об авторе с выравниванием по центру страницы и выделяется полужирным шрифтом.
3.3. Перед началом статьи указываются ключевые слова, которые выделяются курсивом. Общее количество ключевых слов должно быть не меньше трех и не больше десяти.
3.4. Библиографические ссылки в тексте отображаются цифрами в квадратных скобках с указанием номеров страниц соответствующего источника, например: [3, 415].
3.5. Перечень использованных источников приводится в конце текста после слов “Список литературы” в алфавитном порядке. Оформление списка литературы осуществляется согласно требованиям ВАК Украины (см. Форма 23, утвержденная приказом ВАК Украины от 21 марта 1997 года № 121) и соответствующих государственных стандартов.
3.6. После списка литературы размещаются резюме на русском и английском языках. Если статья подана на русском языке, достаточно одного резюме на английском.
3.7. После резюме автор указывает структурное подразделение высшего учебного заведения или научного учреждения, которое дало рекомендацию для печати статьи. Для аспирантов и соискателей обязательно наличие рецензии научного руководителя с указанием его научной степени, ученого звания, фамилии, имени и отчества.
3.8. Автор подписывается на обороте последней страницы с указанием полных личных данных (фамилия, имя и отчество автора, полностью звания, должность, название кафедры, факультета, вуза, домашний адрес, контактные телефоны, адрес эл. почты);
3.9. Текст статьи печатается на бумаге стандартного формата (А4) через 1,5 интервала с соблюдением таких размеров полей: верхнего, нижнего, левого – 2 см, правого – 1 см.
Весь текст должен быть набран шрифтом Times New Roman 14pt в одну колонку без применения какого-либо форматирования. Не допускается использование вставок и гиперссылок. Можно выделять отдельные части текста курсивом или полужирным шрифтом.
При наборе нужно:
а) выключить “перенос” (категорически запрещаются принудительные переносы!!!)
б) абзацы обозначать символом “Enter”
в) если Ваша работа содержит нестандартные символы, то подавайте вместе со своей работой и шрифты (.ttf или др.), которые были использованы в работе.

 

Образец оформления статьи:

 

И.А. Иванов,
кандидат юридических наук, доцент
(место работы)

Название статьи

Ключевые слова: журнал, издательство, юрист.

Основное изложение материала [1, 13].

Список литературы:

1. Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. — Ташкент, 1986. — С. 25.
2. Дорошенко Д. История Украины. 1917–1923 гг. -— Т. 1. — Ужгород, 1930.
3. Криминалистика / Под ред. Р.С. Белкина. — М.: Норма-Инфра, 1999.
4. Малевич Ю.И. Права человека в глобальном мире. — М.: АСТ, 2004.
5. Статья 6 Закона Украины “О трансплантации органов и других анатомических материалов человека” от 16 июня 1999 года // ВВР. — 1999. — № 41.

 

Резюме

Текст на русском языке

 

Summary

Текст на английском языке

 

Статья рекомендована к печати кафедрой (название кафедры, учебного или научного учреждения) (протокол № *** от ”__”____ 200_ года).

 

Автор подписывает статью и указывает фамилию, имя и отчество, полностью звания, должность, название кафедры, факультета, вуза, домашний адрес, контактные телефоны, адрес эл. почты.

 

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ В РЕДАКЦИОННУЮ КОЛЛЕГИЮ:

4.1.Статья подается в электронном варианте на дискете или CD в 2 файлах (в формате .dос и в формате .rtf; название файла обязательно латинскими буквами) и в распечатанном виде. На этикетке дискеты (конверте СD) необходимо указать фамилию и инициалы автора. Статья и дискета (диск) автору не возвращаются.
4.2. Со статьей обязательно предоставляется:
- фотография автора (размером не меньше, чем 3х4, желательно в электронном варианте);
- для аспирантов и соискателей обязательно наличие рецензии научного руководителя с указанием его научной степени, ученого звания, фамилии, имени и отчества).
4.3. Файлы с текстом статьи, фотография автора, осканированная рецензия могут также быть направлены в редакцию по электронной почте. Это, однако, не отменяет необходимость подать распечатанный текст статьи, подписанный автором, и оригинал рецензии (обычной почтой или лично автором).