Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Кафедра кримінального та адміністративного права

Заснована у вересні 1997 року.
Протягом 1998 – 2012 років кафедра реорганізовувалась у зв’язку з утворенням нових кафедр.

Завідувач кафедри – Вереша Роман Вікторович, доктор юридичних наук, професор.

Старший методист кафедри – Безпальча Наталія Віталіївна

Телефон: +380 (44) 246 5787        ауд. 9

 


 

Кафедра кримінального та адміністративного права забезпечує викладання наступних дисциплін:

кримінальне право, фінансове право та податкове законодавство, адміністративне право, конституційне право України, державне (конституційне) право зарубіжних країн, конституційний процес, порівняльне кримінальне право, земельне право, екологічне право, міжнародне екологічне право, адміністративне судочинство, відповідальність за злочини транснаціонального характеру. До викладання теоретичних та практичних дисциплін залучаються також професори і доценти з інших ЗВО та практичні працівники.

Навчальна, навчально-методична та наукова діяльність професорсько-викладацького складу здійснюється згідно з навчальним планом, планом роботи кафедри та індивідуальними планами викладачів. У відповідності до нормативних документів МОН України на кафедрі розроблено цикл комплексних програм з дисциплін, які читаються.

З дисциплін кафедри працюють наукові студентські гуртки та проблемні групи, зокрема з кримінального та фінансового права. Студенти залучаються до вивчення й узагальнення судової практики з проблематики кафедри, з актуальних проблем практикується проведення круглих столів, з найбільш ґрунтовними доповідями студенти виступають на наукових студентських конференціях, в тому числі і в інших вузах. Студенти запрошуються на засідання кафедри для участі в обговоренні наукових доповідей викладачів кафедри і практичних працівників, а також з актуальних питань навчального процесу.

Викладачі кафедри брали участь в написанні Коментарю до Кримінального кодексу України, а також ними підготовлено методичні розробки з IV розділу програми складання усного кваліфікаційного іспиту у регіональних Кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури.

 


 

Розповідає проф. Євгеній Фесенко, завідувач кафедри від моменту її створення у 1997 році до 2020 року.

 


Науково-педагогічні працівники кафедри:

Вереша Роман Вікторович – завідувач кафедри, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, лауреат Премії імені Ярослава Мудрого. У 1996 році з відзнакою закінчив Чернігівський юридичний коледж, а у 2001 році з відзнакою закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка і здобув освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр права». З 2001 по 2004 роки – аспірант кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2004 році достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему: «Поняття вини як елемент змісту кримінального права України» у Львівському національному університеті імені І.Я. Франка, за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. У 2011 році Рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента. У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Проблеми суб’єктивної сторони складу злочину» в Національній академії внутрішніх справ, за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. У 2018 році на підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України видано атестат професора.

З 2004 по 2006 р. – завідувач юридичним відділенням, виконуючий обов’язки декана юридичного факультету Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці. З 2007 р. – старший викладач, доцент, професор, завідувач кафедри кримінального та адміністративного права Академії адвокатури України. Член спеціалізованої вченої ради Академії адвокатури України. З 2019 року – голова редколегії наукового журналу «Вісник Академії адвокатури України».

З 2008 року – адвокат.

Засновник та науковий керівник Національної наукової школи кримінального права. Входив до складу конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів Національного агентства з питань запобігання корупції та конкурсної комісії з добору членів Ради громадського контролю при Державному бюро розслідувань, експерт Проекту «Справедливе правосуддя» агентства США з міжнародного розвитку (USAID), член Ради Асоціації платників податків України, член Всеукраїнської асоціації кримінального права та Міжнародної асоціації кримінального права (Париж, Франція).

Є автором понад 200 наукових та навчально-методичних праць, зокрема, одного підручника з грифом МОН України, 11 навчальних посібників з грифом МОН України, 5 монографій, 2 бібліографічних видань, 21 науково-практичного посібника, 16 збірників судової практики, 8 публікацій у виданнях іноземних держав, що включені до міжнародної наукометричної бази Scopus. Наукові роботи опубліковані в провідних іноземних виданнях Англії, Венесуели, США, Туреччини та Хорватії.

Вперше у 2006 році підготував та опублікував навчальний посібник «Вина у кримінальному праві: навчально-методичний вимір», з урахуванням сучасних тенденцій інтеграції системи вищої освіти України в європейський освітній простір і впровадження положень Болонського процесу, що рекомендований Міністерством освіти і науки України. Також, розробив унікальний за своїм змістом навчально-практичний посібник «Кваліфікаційне оцінювання суддів». Результати досліджень оприлюднені на понад 100 науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах, симпозіумах та семінарах, а також впроваджені у законопроектну роботу Верховної Ради України і правозастосовну діяльність.

Основні наукові праці:

 1. Criminal and Legal Characteristics of Criminal Intent // Journal of Advanced Research in Law and Economics (Volume VII, Winter), 2016. – 7(21): 1881–1890, DOI: 10.14505/jarle.v7.7(21).36;
 2. Теоретико-прикладні аспекти суб’єктивної сторони складу злочину: монографія. Київ: Алерта, 2017. 568 с.;
 3. Вчення про суб’єктивну сторону злочину: монографія. К.: Алерта, 2018. 1106 с.;
 4. Кримінальне право України. Загальна частина. Конспект лекцій. Навчальний посібник. К.: Алерта, 2019. 362 с.;
 5. Теорії вини у кримінальному праві : монографія. Київ : Алерта, 2020. 260 с.;
 6. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник. – вид. 7-ме, перероб. та допов. К.: Алерта, 2021. 500 с.

Муза Олег Валентинович – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент Академії адміністративно-правових наук, професор кафедри.

Закінчив юридичний факультет Хмельницького університету управління та права у 2007 році. З 2007 по 2010 роки – аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України, працював юристом комерційного банку, у 2010–2017 роках – старший консультант, головний консультант, завідувач сектору наукового супроводу моніторингової діяльності Інституту законодавства Верховної Ради України. Кандидатську дисертацію на тему «Сучасний стан та тенденції розвитку адміністративної юстиції в Україні» захистив у 2010 році. Ступінь доктора юридичних наук здобув у 2016 році, захистивши дисертацію «Теоретичні проблеми адміністративно-процесуальних правовідносин в Україні».

Був членом робочих груп Верховної Ради України з підготовки до другого читання проєктів законів України «Про адміністративні послуги», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про адміністративну процедуру».

Працює в Академії адвокатури України з 2017 року.

Має понад 150 наукових праць з проблем адміністративного права і процесу, публічної служби, судового права. Монографії: «Адміністративна юстиція в Україні: стан та перспективи розвитку» (2011), «Виконавча влада в Україні: реформування та перспективи» (2012, у співавт.), «Адміністративно-процесуальні правовідносини в Україні» (2015), «Процесуальні засади спрощеного позовного провадження в адміністративному судочинстві України» (2019, у співавт.)..

Ковальський Віктор Семенович – доктор юридичних наук, доцент. На посаді професора кафедри кримінального та адміністративного права викладає курс кримінально-виконавчого права.

У 1983 році захистив кандидатську дисертацію по спеціальності кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право на тему «Антисуспільна спрямованість особи та злочинна поведінка». У 2011 році захистив докторську дисертацію по спеціальності теорія і історія права; історія правових та політичних вчень на тему: «Охоронна функція права як соціально правовий феномен».

Голова Київської міської організації Союзу юристів України.

Автор більше двохсот навчальних та науково-практичних публікацій. Найбільш значущі з них:

 1. Юридична термінологія: довідник. К.: Юрінком Інтер, 1998. 224 с.;
 2. Популярна юридична енциклопедія. К.: Юрінком Інтер, 2002. 346 с.;
 3. Судові, правоохоронні та правозахисні органи. К.: Юрінком Інтер, 2002. 340 с. (в 2007 році книга отримала професійну відзнаку – Премію імені Ярослава Мудрого від Національної академії правових наук);
 4. Соціологія права. Навчальний посібник. За заг. ред. О.М.Джужи. К.: Юрінком Інтер, 2004. 288 с.;
 5. Правотворчість: теоретичні та логічні засади. К.: Юрінком Інтер, 2005. 192 с.;
 6. Українське кримінальне право. Загальна частина за ред. проф. Навроцького В.О. 2007. 776 с.;
 7. Кримінальне право України. Загальна частина. Визначення, схеми, таблиці. За редакцією Є.В. Фесенка. К.: Юрінком Iнтер, 2007. 272 с.;
 8. Правознавство: підручник. К.: Юрінком Інтер, 2009. 640 с.;
 9. Теорiя держави i права: пiдручник за ред. С.Л.Лисенкова. К.: Юрінком Інтер, 2005;
 10. Охоронна функція права : монографія. К.: Юрінком Інтер, 2010. 336 с.;
 11. Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України. К.: Юрінком Інтер, 2017. 1160 с.;
 12. Кримінологія : підручник. К.: Юрінком Інтер, 2018. 344 с.;
 13. Науково-практичний коментар Закону України «Про запобігання корупції». К.: Юрінком Інтер, 2018, 240 с.;
 14. Невідкладна правнича допомога. Юридичний порадник: практ. посіб. К.: Юрінком Інтер, 2019. 300 с.;
 15. Загальна теорія права. Академічний курс. К.: Юрінком Інтер, 2020. 576 с.

В.С.Ковальському також належить укладання більше тридцяти збірок нормативно-правових актів та матеріалів судової практики. Докладніше – на сторінці В.С.Ковальського у Google Scholar.

Наукові інтереси: права людини, функції права, діяльність правоохоронних, правозахисних органів, діяльність громадських об’єднань

Ковтун Олена Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент. Протягом 1991-1996 рр. навчалася на історичному факультеті Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, отримавши диплом з відзнакою. Після закінчення навчання в аспірантурі, протягом 2001-2003 рр. працювала на посаді викладача кафедри правознавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, очолюваній професором В.П. Пастуховим. З 2003 р. до цього часу працює в Академії адвокатури України, пройшовши шлях від старшого викладача до доцента кафедри кримінального та адміністративного права. У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Правові аспекти охорони територій та об’єктів природно-заповідного фонду України». У 2011 р. здобула вчене звання доцента. Має майже 25-річний досвід науково-педагогічної діяльності.

Наразі викладає такі навчальні дисципліни: земельне право, екологічне право, міжнародне екологічне право, правові проблеми здійснення земельної реформи в Україні. Є заступником голови редакційної колегії «Вісника Академії адвокатури України».

В Академії адвокатури України О.М. Ковтун долучилася до правоосвітньої діяльності, зокрема, з нагоди Міжнародного дня прав людини вона провела відеолекцію у Центрі правової освіти для літніх людей на тему: «Набуття права приватної власності на землю в Україні». Лекцію у відеозапису можна подивитись на каналі Академії у Youtube AkademiaLive.

Ковтун О.М. активно займається науковою діяльністю, є автором більш ніж 80 наукових доробок у галузі екологічного та земельного права, автором навчальних посібників, зокрема:

 1. Законодавство України про довкілля. К.: Прецедент, 2005. 144 с.;
 2. Правова охорона територій та об’єктів природно-заповідного фонду України». К.: Прецедент, 2010. 229 с.;
 3. Довідник майбутнього адвоката. К.: Прецедент, 2010. С. 999-1075 (у співавт.);
 4. Правознавство: словник термінів : навч. посібник. К.: Юрисконсульт, КНТ. 2007 636 с. (у співавт.);
 5. Людина: медицина, фармацевтика, біоетика : монографія. К.: Юрінком Інтер, 2016. С. 169-203 (у співавт.).

Серед останніх публікацій – наукові статті:

 1. Класифікаційні підходи до зонування земель. Вісник Академії адвокатури України. 2017. Число 39. Том 14. №2. С. 29-36;
 2. Правові проблеми обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні. Вісник Академії адвокатури України. 2018. №1-2 (40-41). Том. 15. С. 69-77.
 3. Сучасний етап реформування земельних відносин в Україні: еколого-правовий аспект. Вісник Академії адвокатури України. 2020. № 1(44) Том 17. С. 40-47.

Брала участь у багатьох наукових конференціях, круглих столах, симпозіумах, вебінарах тощо. Серед останніх доповідей:

 1. Теоретико-правові засади державної екологічної політики України. Актуальні проблеми правової науки в сучасному світі: в умовах глобалізації розвитку інфраструктури: Матеріали Х Міжнародної наукової конференції (2-3 квітня 2020 року, м. Київ). К. : ДУІТ, 2020. С. 259-261;
 2. Завершальний етап земельної реформи в Україні у контексті викликів сьогодення. Актуальні проблеми земельних, аграрних та екологічних відносин в умовах сучасної земельної реформи: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 22 травня 2020 року) / за ред.. А.П. Гетьмана та М.В. Шульги. Харків: Юрайт, 2020. С. 138-140;
 3. Планування використання земель в Україні: аналіз законодавчих новел. Будівельне право: теорія та практика місто планування та містобудування. Зб. наук. праць. Вип. ІV. За матеріалами Четвертої Міжнародної науково-практичної конференції «Будівельне право», (Київ, 20 листопада 2020 року) / Мін-во освіти і науки України, Київський нац. університет будівництва і архітектури та ін. Київ-Тернопіль: «Економічна думка», 2020. С. 63-67;
 4. Новели правового регулювання планування використання земель як індикатор інноваційного аграрного розвитку територіальної громади. Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери: збірник матеріалів науково-практичної конференції (м. Харків, 20 листопада травня 2020 року) / за ред.. А.П. Гетьмана, М. В. Шульги, Т.В. Курман. Харків: Юрайт, 2020. С. 173-178;
 5. Трансформація системи правового регулювання планування використання земель в умовах завершального етапу земельної реформи в Україні. Системи галузей права в умовах глобальних екологічних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 листопада 2020 р., м. Київ). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ: НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень, 2020. С.119-123.

Красноборов Олександр Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри, адвокат.

У 2005 році закінчив з відзнакою Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого. Кандидатську дисертацію на тему «Адміністративно-правові засади діяльності Державної судової адміністрації України» захистив у 2010 році.

До 2019 року працював у судовій системі та в органах прокуратури, пройшовши шлях від старшого слідчого прокуратури району до старшого слідчого в особливо важливих справах та прокурора Генеральної прокуратури України.

Працює в Академії адвокатури України з 2020 року.

Є автором ряду наукових публікацій у галузях адміністративного та кримінального права, зокрема: «Повноваження Державної судової адміністрації України: питання сьогодення» (2008), «Кадрове забезпечення діяльності органів правосуддя як зовнішньо-організаційний напрямок діяльності Державної судової адміністрації України» (2008); «Місце Державної судової адміністрації в системі органів виконавчої влади» (2008); «Щодо правового врегулювання кадрових питань у діяльності Державної судової адміністрації України» (2009); «Ретроспектива законодавчого регулювання кримінальної відповідальності за легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом» (2020).

Астрова Лариса Миколаївна – старша викладачка кафедри, магістр права.

Закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 1998 р., магістратуру Академії адвокатури України у 2002 р. Працює в Академії адвокатури України з 1 січня 1999 р. Викладає наступні навчальні дисципліни: «Конституційне право України», «Конституційний процес», «Державне (конституційне) право зарубіжних країн».

Керівниця навчальної практики студентів, заступниця відповідального секретаря Приймальної комісії (2017–2019) та відповідальний секретар Приймальної комісії (2020–2021), керівниця Лабораторії освітніх інновацій Академії адвокатури з січня 2020 року, модераторка кіноклубу DokudaysUA при Академії адвокатури з грудня 2020 року.

Основні наукові публікації:

 1. Юридичний словник. / За ред. В.Г. Гончаренка (колектив авторів, 2005);
 2. Аналіз проекту Закону України «Про порядок організації і проведення громадянами зборів, мітингів, походів, демонстрацій та пікетувань» (у співавт., 2006);
 3. Склад і особливості формування Конституційного Суду України (2007);
 4. Правознавство: словник термінів / За ред. В.Г. Гончаренка (колектив авторів, 2007);
 5. Рішення Конституційного Суду в системі права України // Вісник Академії адвокатури України, 2(27), 2013.
 6. Лабораторія освітніх інновацій – новий сучасний простір юридичної освіти // Вісник Академії адвокатури України, 45(2), 2020.