Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Кафедра цивільного, господарського права та процесу

Кафедра заснована у серпні 2000 року.

Завідувачка кафедри – кандидат юридичних наук, доцент Клименко Світлана Вікторівна

Старший методист кафедри – Губська Катерина Сергіївна

тел.: 246-57-88        вн.тел.: 104        ауд. 4


 

Вагомий доробок у становлення та розвиток кафедри внесли д.ю.н., професор Ромовська З.В., д.ю.н., професор Дрьоміна-Волок Н.В., які очолювали кафедру у різні періоди її роботи.

У складі кафедри плідно працювали та забезпечували викладання галузевих дисциплін приватного права провідні науковці, серед яких – д.ю.н., професор Пронська Г.В., д.ю.н., професор Пастухов В.П., д.ю.н., доцент Хотинська-Нор О.З., к.ю.н., доцент Кашинцева О.Ю., к.ю.н., доцент Булгакова І.В., к.ю.н., к.ю.н. Гура Р.М., к.ю.н., доцент Захарова О.С., доцент Космін Ю.П., к.ю.н., доцент Музика Л.А., к.ю.н., доцент Федоришин О.О., доцент Грузінова Л.П.

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін широкого спектру, пропонуючи сучасний погляд на викладення основ класичних для майбутніх представників правничих професій предметів, а також запроваджує актуальні спецкурси для студентів, що набувають вищу освіту за галуззю знань 08 Право двох рівнів вищої освіти – бакалавр та магістр.

Під науковим керівництвом членів кафедри ведеться дослідницька робота студентів, які готують виступи на науково-практичних конференціях, круглих столах, опрацьовують перші публікації наукових статей у провідних електронних та друкованих виданнях України. Кафедра забезпечує наукове керівництво навчанням аспірантів, які здійснюють науковий пошук в галузях господарського права, магістрами другого року навчання, які обрали написання магістерських робіт на кафедрі. Результати науково-дослідницької роботи, що ведеться на кафедрі, покладаються в основу вдосконалення цивільного, трудового, господарського законодавства та мають широке застосування у практичній діяльності.

Протягом останнього та попереднього навчальних років кафедра працює в дистанційному режимі, якісно забезпечуючи освітній процес на платформі Google Workspace for Education.


 

Розповідає проф. Зорислава Ромовська.
Зорислава Василівна завідувала кафедрою протягом шести років. З 2016 р. вона є Doctor Honoris Causa Академії.


Науково-педагогічні працівники кафедри:

Клименко Світлана Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України. Адвокат.

Освіта: у 1984 році закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, отримавши диплом з відзнакою.

Досвід роботи: 1984 – 2005 роки – адвокат Дарницької колегії адвокатів м. Києва. З 2001 року по 2015 рік – старший викладач, доцент кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін УДУФМТ, після реорганізації – КНТЕУ.

З 2016 року доцент, а згодом – завідувачка кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України.

Викладає дисципліни:

 1. Цивільне право (загальна частина) (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: бакалавр).
 2. Практика застосування Цивільного та Сімейного кодексів України (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: магістр).

Тема дисертації: «Здійснення фізичними особами права власності на житло» (12.00.03. – цивільне право і цивільний процес, сімейне право, міжнародне приватне право). Рік захисту: 2011, місце захисту: Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Науковий керівник: Кучеренко Ірина Миколаївна – доктор юридичних наук, професор.

Вчене звання: доцент кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін присвоєне 16 травня 2014 року.

Підвищення кваліфікації:

 • Участь у програмі майстер-класів «Використання тренінгових методів в освітньому процесі» Сертифікат Академії адвокатури України (30 годин).
 • Прослухала спецкурс «Новий погляд на цивільне право» від гуру цивілістики Наталії Семенівни Кузнєцової. – Сертифікат Legal High School – 16-21 січня 2019 (18 годин).
 • Участь у спільній програмі Міністерства освіти і науки України спільно з Міжнародною громадською організацією «Універсальна екзаменаційна мережа» за темою «Основи тестології та розробки тестових завдань». – 22-23 березня 2019. Загальний обсяг програми 0,5 кредитів ЄКТС Свідоцтво МОН України та ГО «Універсальна екзаменаційна мережа» (15 годин).

Коло наукових інтересів: цивільне та сімейне право: здійснення суб’єктивних прав фізичними особами, правове регулювання цивільних та житлових відносин.

Авторка понад 50-ти наукових публікацій, монографій, численних навчально-методичних матеріалів.

Загорняк Наталія Борисівна – кандидат юридичних наук, кандидат економічних наук, доцент, МВА.

Досвід роботи: досвід практичної роботи за спеціальністю – понад 10 років, адвокат.; досвід викладання – понад 7 років.

Викладає дисципліни:

 1. Цивільне право (особлива частина) (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: бакалавр).
 2. Цивільний процес (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: бакалавр).
 3. Актуальні проблеми цивільного права (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: магістр).
 4. Спадкове право (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: магістр).

Тема дисертації: Стратегія інвестування виробництва (на прикладі харчової промисловості) : дисертація на здобуття ступеня канд. екон. наук : спец. 08.07.01 – Економіка промисловості. Рік захисту: 2003, місце захисту: Інститут економіки НАН України. Науковий керівник: Герасимчук Микола Семенович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Тема дисертації: Фонд фінансування будівництва як об’єкт цивільних прав : дисертація на здобуття ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 – Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Рік захисту: 2015. Місце захисту: Національна академія внутрішніх справ. Науковий керівник: Нескороджена Лариса Леонідівна, кандидат юридичних наук, доцент

Підвищення кваліфікації:

 • Учбово-методичний центр «Укрфінмоніторингу»: «Боротьба з легалізацією (відмиванням) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму»
 • Спеціальна програма Міністерства освіти і науки України та Міжнародної громадської організації «Універсальна екзаменаційна мережа» «Основи тестології та розробки тестових завдань»
 • повністю виконані вимоги щодо підвищення кваліфікації адвоката у 2019 році та у 2020 році
 • Курс підвищення кваліфікації (із отриманням сертифікату ES №0012/2020 від 27.07.2020 року) International skills development “The Cloud Storage Service For the Online Studying On the Example of the Zoom Platform” 1,5 ECTS credits (45 годин) 12 годин лекційних, 20 годин практичних занять, 13 годин самостійної підготовки (20-27.07.2020) вебінар (Люблин, Польща)

Коло наукових інтересів: цивільне право, цивільний процес, господарське право, господарський процес, кримінальне право, кримінальний процес, податкове право, управлінська економіка, інвестування, конкуренція і стратегічне управління бізнесом за умов глобалізації

Савєльєва Марина Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного, господарського права та процесу

Освіта: 2003 році закінчила Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста.

Інститут післядипломної освіти і дистанційного навчання Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – спеціаліст, 2005 р.

Досвід роботи: стаж науково-педагогічної роботи – 13 років

Викладає дисципліни:

 1. Трудове право (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: бакалавр).
 2. Господарський процес (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: бакалавр).
 3. Господарське право (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: бакалавр).

Захист корпоративної власності у господарському суді(галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: магістр).

Тема дисертації: Співвідношення індивідуальних і колективних трудових правовідносин за умов реформування трудового права. Рік захисту: 2010 р. Місце захисту: Кандидат юридичних наук з 2010 року за спеціальністю 12.00.05 «Трудове право; право соціального забезпечення». Дисертацію захищено 05 липня 2010 року у спеціалізованій вченій раді К 29.051.10 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, отримано диплом кандидата наук ДК № 061876. Науковий керівник: Іншин М.І., завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор юридичних наук, професор.

Підвищення кваліфікації: стажування «Інструменти підтримки мобільності науковців в фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки», Університет інформатики (WSIiU), м. Лодзь, Польща, 2016 рік (108 годин).

Коло наукових інтересів: трудове право, господарське право, господарське процесуальне право; адвокатура.

Гарагонич Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України. Адвокат.

Освіта: закінчив Ужгородський державний університет (1997).

Досвід роботи: Працює в Академії з 1 вересня 2006 року (з 2021 року – за сумісництвом). Професор кафедри цивільного, господарського права та процесу.

Активно займається адвокатською практикою та правозахисною діяльністю. Керуючий партнер Юридичної компанії «Бі ен Сі» (https://bnc.in.ua). Переможець конкурсів Асоціації адвокатів України «Адвокат року 2018», «Адвокат року 2019» як кращий адвокат з корпоративного права.

Сертифікований НКЦПФР фахівець з управління активами.

Член Спеціалізованої вченої ради К11.051.12 Донецького національного університету імені Василя Стуса (м. Вінниця). Член редколегії фахових видань Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право», Конституційно-правові академічні студії.

Неодноразово обирався до складу громадських рад при Міністерстві юстиції України, Міністерстві доходів і зборів України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Автор понад 170 наукових праць з господарського, корпоративного, інвестиційного та податкового права, серед яких монографії, науково-практичні коментарі до Господарського кодексу України, підручники, навчальні посібники. Останнім часом за співавторства О. В. Гарагонича вийшли монографії «Господарська правосуб’єктність акціонерних товариств: проблеми теорії та практики» (2019), «Jurisprudence issues in the development of legal literacy and legal awareness of citizens» (2019), «Інститути спільного інвестування. Правове регулювання господарської діяльності зі спільного інвестування» (2014), «Публічна власність: проблеми теорії і практики» (2014), навчальний посібник «Корпоративне право» (2018, 2014), підручник «Порівняльне правознавство» (2013), Словник юридичних термінів (2013) та десятки інших праць.

Підвищення кваліфікації: Школа розвитку юридичного бізнесу. Юридична фірма: базові налаштування (м. Київ, 13-17 травня 2019 року) – Legal High School; Медіакурс «Юрист у кадрі» (м. Київ, 4 вересня 2019 року) – Legal High School; Спецкурс «Адвокатська етика: виклики сучасності» (м. Київ, 11 листопада 2019 року) – Legal High School.

Мількова Катерина Віталіївна – старший викладач, проректор з навчальної роботи Академії адвокатури України.

Досвід. Працює в Академії адвокатури з 2002 року, загальний стаж педагогічної роботи – понад 20 років. З 2002 року – завідуюча аспірантурою, відповідальний координатор роботи в редколегії фахового наукового видання «Вісник Академії адвокатури України».

Освіта. У 1984 році закінчила історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка та отримала кваліфікацію «історик, викладач історії та суспільствознавства». У 2006 році закінчила Академію адвокатури України та здобула кваліфікацію «юрист».

Викладає курс «Римське приватне право».

Білик Лілія Денисівна – старший викладач кафедри цивільного, господарського права та процесу. Працює в Академії адвокатури України з 2008 р. Магістр права.

Освіта: Закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого у 2006 році. У 2007 році закінчила Академію адвокатури України і здобула кваліфікацію магістр права.

Досвід роботи: Працює викладачем кафедри з 2008 року.

З 1992 по 2000 рік працювала секретарем судового засідання Шевченківського районного суду м. Києва.

З 2000 по 2008 рік працювала методистом кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України.

З 2017 р. співпрацює з Інститутом права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України та Школою молодого нотаріуса.

Викладає дисципліни:

 1. Сімейне право України (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: бакалавр).
 2. Нотаріат в Україні (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: бакалавр).
 3. Виконання судових рішень (галузь знань: 08 Право; спеціальність: 081 Право; рівень вищої освіти: магістр).

Підвищення кваліфікації:

 • Спецкурс «Сімейне право» – Legal High School – 30 травня – 1 червня 2019 (11 годин).
 • Оn-line семінар з сімейного законодавства, 24.10.2018 р. Школа молодого нотаріуса, Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України (6 годин).
 • LHS Discussion Hub «Зловживання процесуальними правами», 3 грудня 2018 року на базі освітньої платформи Legal High School.
 • Провела семінари з сімейного законодавства для осіб, які бажають скласти кваліфікаційний іспит для отримання права здійснювати нотаріальну діяльність, 19.06.2020 р., 20.09.2020 р., 11.11.20 р. Школа молодого нотаріуса, Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України.