Академія адвокатури України

home

home

home

home

Статті

Що потрібно для майбутньої кар’єри. Практичне навчання в Академії адвокатури України

Отримання студентами Академії адвокатури України якісних сучасних правничих знань і професійних компетентностей підтверджується офіційними рейтингами та опитуваннями роботодавців, успішною кар’єрою наших випускників в Україні та за кордоном, зокрема тих, котрі продовжують навчання в магістратурах багатьох країн світу, складають там адвокатські іспити, працюють за фахом у США, Канаді, Іспанії, Греції, Німеччині, Франції, Фінляндії та інших країнах.

...

читати далі...
Практичне навчання студентів – визначальна складова високої якості освіти

Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук, відкриваючи Інститут адвокатури при КНУ імені Тараса Шевченка (тепер – Академія адвокатури України) у 1996 р., відзначив, що вперше створений в Україні Інститут адвокатури є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар під час тренінгу, проведеного у 1999 р. за сприяння Ради Європи для студентів Інституту адвокатури, відзначив: «Треба шанувати сам факт, що такий ВНЗ існує в Україні».

Численні Золоті медалі, Гран-прі міжнародних освітянських виставок, почесні нагороди, дипломи за впровадження інноваційних технологій в сучасній освіті, забезпечення високої якості підготовки та підвищення кваліфікації фахівців, міжнародну, наукову та правоосвітню діяльність отримала Академія адвокатури за двадцятиріччя свого існування завдяки, зокрема, і своїй постійній зорієнтованості на практичне навчання, компетентісні елементи освіти.

...

читати далі...
Навіщо нам студенти?

Питання, винесене в заголовок есе, може здатися образливим. Ще б – поставити під сумнів корисність для суспільства такого молодого, численного, завзятого, відважного і зарядженого революційними спонуканнями стану! Проте, по короткому, але зрілому міркуванню, виявиться, що в цьому майже риторичному запитанні міститься не сумнів в необхідності існування вищої освіти і корисності для суспільства осіб, що його одержують, а нагадування про спільну мету держави з розвитку вищої школи і, звичайно, більш уважному ставленню до студеїв, незалежно від напряму їх предметних захоплень.

...

читати далі...
Будьте з нами!

Посилання

Міністерство освіти і науки України


Історія Академії адвокатури

Побудова в Україні демократичної правової держави, проведення судово-правової реформи, формування нового законодавства, притаманного ринковій економіці, пріоритетність прав і свобод людини і громадянина потребують нових підходів до виховання і навчання сучасного юриста.

Система підготовки юридичних кадрів має значні вади, котрі негативно позначаються на професійній підготовці фахівців в галузі права, значна кількість яких не підготовлені повною мірою до виконання фаху в сучасних умовах.

Тому актуальною і не вирішеною до цього часу є проблема вдосконалення організації фахової підготовки юристів, максимальне поєднання теоретичного і практичного навчання.

Прагнення віднайти найбільш досконалі форми навчання юридичній професії, зокрема зорієнтованій на правозахисну діяльність, якій взагалі не навчали в юридичних вузах, відтворилося у реальних кроках Спілки адвокатів України щодо створення юридичного навчального закладу на принципово нових концептуальних засадах. У 1995 р. правління Спілки адвокатів України прийняло рішення про заснування вищого юридичного навчального закладу. Цю ідею підтримав ректор Київського національного університету академік В.В.Скопенко, розуміючи потребу підготовки кадрів для адвокатури з застосуванням нових сучасних технологій. Практичне втілення нової Концепції підготовки юридичних кадрів взяли на себе Міжнародна адвокатська компанія «Бі.Ай.еМ.» та Українська адвокатська корпорація, які стали співзасновниками Інституту адвокатури. Згідно з Установчим договором Інститут був створений і зареєстрований у 1995 р. у формі товариства з обмеженою відповідальністю та отримав повну назву ТОВ “Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка”, яку наказом ректора від 12 грудня 2001 р. № 113-о в зв’язку з перереєстрацією було змінено на ТОВ “Академія адвокатури України” (Свідоцтво про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи видане 12 грудня 2001 року Оболонською районною у м. Києві державною адміністрацією, ідентифікаційний код 22928626).

Адвокатські організації-співзасновники Академії адвокатури взяли на себе забезпечення організації і здійснення вперше в Україні розробленої викладачами Академії Програми спеціальної адвокатської підготовки, залучення до її виконання адвокатів, практику і стажування студентів на базі адвокатських об’єднань. Така тісна співпраця потужного вузу з практичними установами — адвокатськими об’єднаннями саме й надала можливість впровадити в життя нову Концепцію юридичної освіти, основна мета якої полягає в максимальному поєднанні теоретичної  підготовки з практикою.

Найважливішою рисою навчального процесу в Академії за згаданою Концепцією є те, що студенти протягом всього процесу навчання, перебувають в оточенні практикуючих юристів — адвокатів, суддів, юрисконсультів підприємств, банків безпосередньо під час виконання ними професійної діяльності й навчаються юридичному фаху у практиків та згідно з програмою спеціальної адвокатської підготовки постійно розширюють знання, отримані за загальною програмою, оновлюють їх шляхом застосування таких активних форм як тренінги, рольові ігри з відеозаписом тощо.

Такий спосіб набуття практичних знань і вироблення професійних навичок сприяє швидкій адаптації випускників до різних видів юридичної діяльності. Про доцільність поглибленої підготовки студентів до певної юридичної професії свідчить те, що Адвокатську Академію відкрито в Росії, Інститут адвокатури — в Одеській національній юридичній Академії. Однак програма спеціальної адвокатської підготовки розроблена і впроваджується лише в Академії адвокатури України.

Навчальну діяльність Академія (тоді — Інститут) адвокатури розпочала лише у 1996 р. після отримання ліцензії Міністерства освіти і науки України від 13 червня 1996 р. на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до спеціаліста в напряму 0601 Право, 7060101 «Правознавство» з ліцензованим обсягом 150 осіб.

У 1996 році було створено три кафедри: кафедра теорії та історії держави і права, кафедра адвокатської майстерності, кафедра мовної підготовки та культурології.

У 1997 році було відкрито кафедру цивільного, кримінального та адміністративного права.

У 1998 році створений власний Видавничий центр.

У 1999 році створено кафедру процесуального права, відкрито Школу адвокатської підготовки, існує два відділення: спеціальної адвокатської підготовки та загальної юридичної підготовки.

У 2000 році створено кафедру цивільного, господарського та цивільного процесуального права.

У 2001 році - кафедру трудового, земельного та екологічного права.

12 грудня 2001 р. відбулося згадане вище перейменування ТОВ “Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка” на ТОВ “Академія адвокатури України”.

Відповідно до рішення ДАК від 17 травня 2001 року (протокол №33) Інститут адвокатури при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка визнано акредитованим за ІІІ (третім) рівнем з напряму 0601 Право спеціальності 7.060101 Правознавство (сертифікат серія НІ-ІІІ №117032).

У 2002 році:

- з 11 лютого назву кафедри цивільного, господарського та цивільного процесуального права змінено на кафедру цивільного, господарського права та процесу;

- з 28 жовтня кафедра процесуального права перейменована у кафедру кримінального процесу і криміналістики;

- з грудня в Академії діє Відділення довузівської підготовки;

- відкрито Студентський дискусійний клуб;

- отримана ліцензія на підготовку за спеціальністю “Правознавство” за освітньо-кваліфікаційним рівнем “спеціаліст”, “магістр”;

- відкрито аспірантуру за спеціальністю 12.00.09 – Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.

Рішенням ДАК від 4 червня 2002 року (протокол №39) Академію адвокатури України визнано акредитованою за ІV (четвертим) рівнем з напряму 0601 Право спеціальності 8.060101 Правознавство (сертифікат серія НІ-ІV №117647).

У березні 2003 року розпочала роботу кафедра прав людини, міжнародного та європейського права.

Також у 2003 році:

- отримано ліцензію на підготовку бакалаврів з напряму 0305 Філологія зі спеціальності 6.030500 Переклад та ліцензію на підготовку бакалаврів з напряму 0304 Міжнародні відносини зі спеціальності 6.030400 Міжнародне право;

- рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України Вченій раді Академії надано право розглядати питання про присвоєння науково-педагогічним працівникам вченого звання доцента;

- в аспірантурі Академії відкрито спеціальність 12.00.08 – Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

10 листопада 2003 року Академія адвокатури України отримала сертифікат серія СІ-ІV №119410 про акредитацію за ІV (четвертим) рівнем, виданий відповідно до рішення ДАК від 10 червня 2003 року (протокол №45).

З січня 2004 року Академія видає науковий журнал “Вісник академії адвокатури України (Свідоцтво про державну реєстрацію у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України від 20 січня 2004 року, серія КВ № 8325), який у 2005 році внесений до переліку фахових видань України, в яких можуть публікуватись результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук за напрямом юридичні науки. Періодичність видання – тричі на рік.

У травні 2004 року в аспірантурі відкрито спеціальність 12.00.10 – Судоустрій, прокуратура та адвокатура.

У зв’язку з відкриттям в Академії адвокатури України спеціальності 6.030500 Переклад і розширенням кола предметів з філологічних дисциплін, які забезпечує кафедра мовної підготовки та культурології, з 25 січня 2005 року назва цієї кафедри була змінена на кафедру української та іноземної філології, а з 25 серпня 2005 року — на кафедру української філології та культурології в зв’язку з утворенням кафедри іноземних мов і перекладу.

З 1 травня 2005 року під патронатом кафедри прав людини, міжнародного та європейського права і кафедри адвокатської майстерності розпочала активну діяльність Науково-дослідна лабораторія з проблем адвокатури та прав людини.

З 1 жовтня 2005 року після реформування кафедр Академії з метою оптимізації організаційної структури Академії адвокатури України, створення потужних структурних підрозділів, здатних ефективно і результативно вести навчальний процес у поєднанні з науковою діяльністю та на підставі рішення Вченої ради в Академії діють такі кафедри:

-     Кафедра теорії та історії держави і права.

-     Кафедра кримінального та адміністративного права.

-     Кафедра цивільного, господарського права та процесу.

-     Кафедра кримінального процесу та криміналістики.

-     Кафедра адвокатської майстерності.

-     Кафедра прав людини, міжнародного та європейського права.

-     Кафедра української філології та культурології.

-     Кафедра іноземних мов і перекладу.

Отже, сьогодні в Академії працює 8 кафедр. Академія готує спеціалістів та магістрів за спеціальністю “Правознавство”, бакалаврів за спеціальностями “Переклад” та “Міжнародне право”, має аспірантуру, в ній діють Школа адвокатської підготовки, Адвокатські студії, Центр підвищення кваліфікації, Навчальна юридична консультація, юридичні клініки, Науково-дослідна лабораторія з проблем адвокатури та прав людини.

Для належного методичного забезпечення навчального процесу в Академії діє Методична рада, очолювана відомим науковцем, академіком Академії правових наук України, професором, доктором юридичних наук Гончаренком В.Г. Методична рада доклала значних зусиль у вирішенні багатьох проблем, котрі виникали при впровадженні нової концепції юридичної освіти. Наприклад, застосування модульної системи оцінки знань студентів; методика спеціальної практичної підготовки майбутніх адвокатів; новації в підготовці юристів-адвокатів.

Вчена рада Академії, до складу якої входять Академіки АПрН України, член-кореспонденти, доктори і кандидати наук, розглядає важливі питання, пов’язані з організаційним, кадровим, науковим, методичним забезпеченням навчального процесу, впровадженням нових технологій в Академії, зокрема, обговорювалися методики проведення суддівських практикумів, адвокатських шкіл, вперше застосованих в юридичній освіті, рольових ігор з відеозаписом тощо. Про нові форми навчання, впроваджені в Академії адвокатури, неодноразово доповідалося на міжнародних конференціях, семінарах, виставках, ділових зустрічах із зарубіжними юристами і завжди ця інформація викликала позитивні відгуки. Англійський адвокат, експерт Ради Європи Річард Беар відзначив під час тренінгу, проведеного  у 1999 р. для студентів Академії адвокатури за сприяння Ради Європи: “Треба шанувати сам факт, що такий ВУЗ існує в Україні”. Перший Президент незалежної України Л.М.Кравчук відзначив у 1996 р., що вперше створений в Україні Інститут адвокатури, є надзвичайно важливим в системі державотворення і в системі правового забезпечення.

Як зазначалося вище, з 1999 р. в Академії існують два відділення — загальної юридичної підготовки та спеціальної адвокатської підготовки. Навчання на останньому дає можливість студентам направлено готуватись до певної юридичної професії, воно максимально наближено до індивідуального навчання (невеликі групи з спеціальної адвокатської підготовки, прикріплення по 2-3 студента до адвокатів та суддів у адвокатських школах та суддівських практикумах). Студенти вивчають три роки українську ділову та правову мову, дві іноземні, беруть участь у адвокатських наукових конференціях, навчальних семінарах, вивчають тонкощі адвокатської і суддівської діяльності. На конкретних “живих” справах в судах, а також за матеріалами кримінальних і цивільних судових справ студенти вивчають такі дисципліни як “Представництво і захист  громадян в окремих  категоріях справ в суді”, “Судова промова”, “Криміналістика (тактика і методика захисту)”; майже всі дисципліни з спецпідготовки відпрацьовуються на конкретних справах, що перебувають у провадженні адвоката або судді, який викладає в Академії.

Результати впровадження протягом п’яти років програми спеціальної адвокатської підготовки свідчать про те, що студенти, особливо ті, хто навчався в адвокатських школах та суддівських практикумах, значно глибше засвоюють юридичні дисципліни, добре орієнтуються в судових процедурах, особливостях адвокатської практики, у застосуванні правових норм.

Студенти можуть обрати і інший, більш доступний і простий шлях підготовки до юридичної професії, навчаючись на відділенні загальної юридичної підготовки, де навчання здійснюється за традиційними вузівськими програмами і методиками, які реалізуються зараз в усіх юридичних вузах. При цьому і вартість навчання на вказаному відділенні значно менша. Однак декотрі студенти цього відділення перевелися на відділення спеціальної адвокатської підготовки.

Навчанню сприяють різні форми наукової студентської роботи — гуртки, студії, дискусійний клуб, участь в наукових студентських конференціях, різних програмах телебачення тощо.

В Академії існує комп’ютерний клас, діє Видавничий центр, інформаційно-навчальний комплекс, лабораторія технічних засобів навчання, навчальна юридична консультація.

На підставі постанови президії та наказу № 315 від 14.05.2004 р. Вищої атестаційної комісії України в Академії адвокатури України створена спеціалізована вчена рада К 26.122.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями:

12.00.08 — кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право;

12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза;

12.00.10 — судоустрій, прокуратура та адвокатура.

Академія адвокатури України здійснює міжнародне співробітництво з іноземними закладами освіти, науковими установами, міжнародними організаціями, фондами, фірмами, громадськими організаціями.

Протягом декількох років Академія плідно співпрацює з Американською асоціацією адвокатів — Правова ініціатива у Центральній та Східній Європі (АВА/СЕЕLI), котра допомагає в реалізації багатьох навчальних і наукових програм. Зокрема, неодноразово проводилися зустрічі студентів з американськими вченими і викладачами, котрі читали лекції, проводили тренінги, брали участь у студентських наукових конференціях, рольових іграх, що проводяться англійською мовою.

Ознайомившись безпосередньо з методиками навчання в центрах адвокатської підготовки Англії, Франції і Голландії, викладачі Академії адвокатури розробили програму спеціальної адвокатської підготовки і адаптовану до навчального процесу студентів, а також до підготовки юристів для здобуття адвокатської професії.

Зустрічі з відомими адвокатами, де студенти мали змогу отримати знання з законодавства різних країн світу, відбулися з віце-президентом Генеральної Ради адвокатури Іспанії Луїсом Мігелем Ромеро Вілья-Франком, з американськими адвокатами Ненсі Сплейн, Робертом Ліхті, Адель Бейкер.

Окремі лекції, курси лекцій, а також тренінги читають і проводять провідні юристи з Англії, Іспанії, США, Німеччини, Франції. Частина таких занять проводиться англійською мовою без перекладача, що надає студентам можливість почути не тільки правову термінологію англійською мовою, ознайомитися з іншими правовими системами і новітнім зарубіжним законодавством, а й продемонструвати вільне володіння іноземною мовою.

Студенти Академії у 2001-2003 р. проходили стажування у Польщі, з ініціативою якого виступив лодзький адвокат Єжи Щепаньяк та яке підтримали Округова Адвокатська Рада та польська УМСА. Програма стажування включала похід у суди, ознайомлення з їх роботою, проведення зустрічей з відомими адвокатами, представником МЗС Польщі та головою Лодзької ради адвокатів, знайомство з польськими студентами-правниками.

Увагу Академії адвокатури приділяють американські колеги, зокрема встановилися творчі контакти з Американською асоціацією адвокатів, котра сприяє розвитку навчальних програм, організує лекції для студентів і читання окремих курсів зарубіжними фахівцями. Зацікавленість у співпраці виявили декани декількох американських юридичних вузів під час зустрічі з ними в АВА/СЕЕLI ректора Академії адвокатури.

Значна допомога надана цією організацією Академії у проведенні регіональних семінарів з підвищення кваліфікації адвокатів. Цим напрямком, відповідно до отриманої ліцензії, Академія займається з 1997 року, впроваджуючи, зокрема, програми підвищення кваліфікації адвокатів на базі Центру підвищення кваліфікації Академії адвокатури. У 2000 р. було проведено вісім семінарів. З 2001 р. Академія разом зі Спілкою адвокатів України, Міжнародним фондом “Відродження”, Американською асоціацією юристів, проводить регіональні навчальні семінари для адвокатів. Семінари, які відбуваються у м.Києві, відвідують студенти Академії. Діяльність Академії у зазначеному напрямі сприяє реалізації положень Указу Президента України “Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури” від 30 вересня 1999 р.